8 věcí, které by prospěly lesům v roce 2023 a dál...

28.12.2022

Na bodech v tomto článku se shodli vlastníci lesů i zemědělské půdy, lesníci, ochránci přírody, akademická obec a zástupci dřevozpracujícího průmyslu. Prostřednictvím Platformy za novelizaci lesního zákona je představili veřejnosti i vládě. 

Historicky poprvé se zástupci různých zájmových stran shodli na zásadních principech a požadavcích, které má přinést nová právní úprava o lesích.

"Dopady klimatické změny v podobě sucha, kůrovcových kalamit, lesních požárů a obrovských nezalesněných ploch vidíme všichni na vlastní oči. Jen včasnou úpravou zákona můžeme tyto nevratné změny zastavit. Apelujeme proto na Ministerstvo zemědělství, aby vyslyšelo a co nejrychleji do novely zapracovalo naše požadavky. V opačném případě hrozí narušení všech funkcí lesa, včetně té rekreační," uvádí Jiří Svoboda, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL).

"Pro zachování pestrých lesů ale i nezbytného dostatku dřeva jako udržitelného materiálu je třeba snížení byrokracie a více pravomocí vlastníkům, kteří znají své lesy nejlépe. Stát musí finančně podpořit šetrné a přírodě blízké postupy obnovy lesů a posílit inovace v lesnictví. V neposlední řadě žádáme reformu správy lesů a zřízení lesních úřadů, které přinesou v důsledku úsporu českým veřejným rozpočtům," dodává Svoboda

Požadavky Platformy za novelizaci lesního zákona:

1. Samostatné lesní úřady

Oddělení státní správy lesů od samosprávy založením samostatných lesních úřadů by přineslo zlepšení odborného fungování a dohledu státní správy lesů s důrazem na poradenskou a osvětovou činnost a do budoucna významné finanční úspory ve veřejných rozpočtech. Odstraní duplicitu v kontrolní činnosti v lesním hospodářství. V současnosti státní dozor nad lesy v Česku spadá neefektivně zároveň pod Ministerstvo zemědělství i Ministerstvo životního prostředí.

2. Volnější ruce pro vlastníky lesů

Snížení byrokracie a přenesení větších rozhodovacích pravomocí umožní vlastníkům obhospodařovat les flexibilně s ohledem na jeho aktuální potřeby a místní podmínky. Je třeba redukovat závazná ustanovení lesního hospodářského plánu a umožnit vlastníkovi lesa zákonnou oporu zvolit si pestřejší formy hospodaření, které jsou spojeny s větší druhovou, věkovou a prostorovou diverzitou lesních porostů.

3. Prodloužení lhůt pro zalesnění holin a zajištění mladých lesních porostů

S ohledem na obrovskou variabilitu kalamitních ploch po kůrovcové kalamitě je nutno podpořit větší využití přirozené obnovy dřevin včetně dřevin přípravných. Je proto potřeba prodloužit lhůty pro zalesnění holin ze dvou let na šest let a pro zajištění lesních porostů ze sedmi na dvanáct let. Jen tak lze dosáhnout pestré a časově udržitelné obnovy českých lesů a jejich přizpůsobení na probíhající změny klimatu.

4. Podpora dobrovolného sdružování drobných vlastníků lesů

Legislativní i finanční podpora dobrovolného sdružování, zejména vlastníků drobných lesních majetků, umožní soustavnější a odbornější péči o tyto lesy, pomoc vlastníkům lesů při zpracování kalamit, nákupu sazenic, zalesňování, uvedení dřeva na trh apod. V praxi tyto spolky umožní např. sdílení nákladů na pronájem techniky, pracovníků či výměnu zkušeností z praxe.

5. Inovace lesnických postupů, vzdělávání a osvěta

Novela by měla posílit zavádění inovací a nových poznatků vědy do lesnické praxe pomocí vzdělávacích projektů vybraných grantovou soutěží, celoživotní vzdělávání vlastníků lesů a lesního personálu a lesní pedagogiku.

6. Aktivní prevence škod způsobených zvěří

Žádáme, aby vlastník lesa měl možnost většího uplatnění přirozené obnovy, prodloužení lhůt pro zalesnění holin a zajištění lesních porostů, a mohl tak využívat širší škály okusových dřevin (bříza, osika, keře), což aktivně přispěje k řešení škod zvěří na lese zejména na kalamitních plochách. Další opatření týkající se zvěře přinese v příštím roce zákon o myslivosti.

7. Zavedení platby za ekosystémové služby

Požadujeme, aby zákon umožnil systematickou podporu za poskytování ekosystémových služeb. Zajišťování těchto služeb je spojeno s vysokými náklady vlastníků lesů, neprochází však dosud trhem. Je třeba definovat pojem ekosystémové služby lesa a stanovit povinnosti vlastníka při jejich plnění i právní nárok na platbu za tyto služby.

8. Zlepšení životního prostředí v lesích

Právní úprava by měla přispět ke zlepšení přírodního prostředí větším zohledněním požadavků ochrany přírody. Povinnost ponechávat v lese odpovídající množství těžebních zbytků a k zetlení určených stromů a jejich částí dle rozhodnutí vlastníka lesa. Nově ošetřit by měl zákon také zařazení lesů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů do lesů zvláštního určení, nebo stanovišť stepního a lesostepního charakteru do lesů ochranných.

Více o Platformě