Rady, návody a tipy pro malé vlastníky

Jedná se o brouka z čeledi nosatcovitých, který je dle platné legislativy kalamitním škodlivým činitelem. Nejčastěji jsou poškozovány dřeviny smrk nebo borovice, škody však vznikají i na ostatních jehličnanech (jedle, modřín, douglaska atd.). Dospělý brouk škodí ožíráním kůry a lýka spodní části kmínků nově vysázených stromků do 2 let po výsadbě,...

Pokud je vlastníkem lesa nebo jeho odborným lesním hospodářem (OLH) ve vegetační sezóně zjištěn výskyt stojících kůrovcových stromů nebo ležícího dříví ze živelné události napadeného kůrovcem (polomů, vývratů) je nutno přistoupit k jejich včasnému zpracování (těžbě) a současné včasné a účinné asanaci tak, aby nedošlo k výletu kůrovců a jejich...

Obnova kalamitních holin vzniklých v důsledku historicky nejrozsáhlejší kůrovcové kalamity a zachování lesů pro příští generace je klíčovým úkolem, kterého se nestátní vlastníci lesů musí zhostit. Jak při obnově holiny konkrétně postupovat? Co se vlastně pojmem kalamitní holina rozumí a jaké konkrétní kroky je nutné podniknout při jejím...

Pro vlastníky drobných lesních majetků vydal SVOL za finanční podpory Ministerstva zemědělství v rámci realizace projektu SVOL "Za zdravé a prosperující lesy - osvětová a informační kampaň" praktickou pomůcku pro hospodaření shrnující zásady správné lesnické praxe. Vedle legislativních požadavků na lesní hospodaření je součástí příručky také...

Prořezávka je prvním výchovným zásahem v lese, ovlivňuje jeho stabilitu, biodiverzitu a kvalitu. V případě listnatého porostu se jedná zejména o hledisko kvality. Prořezávku v listnatém lese by měl vyznačit odborný lesní hospodář, nebo minimálně konzultovat. Jak konkrétně postupovat a na které jedince se zaměřit přibližuje odborné video, jehož...

Vlastníte kousek lesa? Pak nepochybně stejně jako jiní vlastníci čelíte při hospodaření v lese nesmírně náročné situaci, která nastala na trhu se dřevem. Ve videu, které připravil odborný poradce Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) Ing. Tomáš Dohnanský se seznámíte s postupem při měření a stanovení sortimentu dříví.

Smrkové lesní porosty na většině území České republiky jsou zasaženy nejrozsáhlejší kůrovcovou kalamitou v historii, která je důsledkem řady okolností, z nichž zásadním faktorem je dlouhotrvající sucho. Vedle počasí jsou pro další vývoj kůrovcové kalamity důležitá rovněž opatření prováděná jednotlivými vlastníky lesů, z nichž na prvním místě je...

Mechanická ochrana proti buřeni se provádí nejčastěji ožínáním. Na živných stanovištích a ve vlhčích letech je zpravidla nutno ožínání 1-2krát opakovat. Ožínání se provádí ručně nebo mechanizovaně. U jehličnatých nebo vyšších listnatých, již viditelných stromků, se ožínání provádí s výhodou vyššího výkonu křovinořezem.

V některých regionech ČR je silně přemnožena lesní zvěř, která působí škody zejména na listnatých a cennějších jehličnatých dřevinách (jedle, douglaska, modřín) a tyto dřeviny často nelze dopěstovat do stádia zajištěného porostu bez přijetí řady opatření. Základem ochrany proti škodám zvěří je snížení stavů zvěře. Možnosti k jejich ovlivnění ze...