Rady, návody a tipy pro malé vlastníky

V oblastech výskytu jelení a mufloní zvěře (včetně příhraničních oblastí s přebíhající zvěří) dochází ke škodám letním loupáním nebo zimním ohryzem. Vznik a intenzita loupání a ohryzu jsou ovlivňovány řadou vnějších vlivů (zazvěření, dostupnost potravy, sněhová pokrývka, zdravotní stav zvěře atd.). Zásadním opatřením proti vzniku těchto škod je...

Chemická ochrana repelenty proti okusu zvěří je způsob ochrany MLP u neoplocených kultur běžných jehličnatých dřevin (smrk nebo borovice). Pokud je v konkrétní lokalitě možné zajistit listnaté dřeviny bez oplocení, lze repelenty použít i u nich (douglaska a jedle jsou pro zvěř velmi atraktivní, jsou poškozovány opakovaně a bez oplocení je prakticky...

Individuální ochrany jsou poměrně drahým způsobem ochrany, proto se uplatňují zejména při doplňování melioračních a zpevňujících dřevin nebo při výsadbě alejí plodonosných listnatých dřevin podél cest v nižších počtech jedinců (poloodrostků a odrostků). Při vyšších počtech jedinců je zpravidla ekonomicky výhodnější chemická ochrana repelenty...

Jedná se o brouka z čeledi nosatcovitých, který je dle platné legislativy kalamitním škodlivým činitelem. Nejčastěji jsou poškozovány dřeviny smrk nebo borovice, škody však vznikají i na ostatních jehličnanech (jedle, modřín, douglaska atd.). Dospělý brouk škodí ožíráním kůry a lýka spodní části kmínků nově vysázených stromků do 2 let po výsadbě,...

Pokud je vlastníkem lesa nebo jeho odborným lesním hospodářem (OLH) ve vegetační sezóně zjištěn výskyt stojících kůrovcových stromů nebo ležícího dříví ze živelné události napadeného kůrovcem (polomů, vývratů) je nutno přistoupit k jejich včasnému zpracování (těžbě) a současné včasné a účinné asanaci tak, aby nedošlo k výletu kůrovců a jejich...