Další důkaz užitečnosti hospodářských lesů - Zvyšování biodiverzity

18.03.2021

V posledních letech řada vědců poukázala na to, že i hospodářské lesy mohou skýtat velmi dobré podmínky pro život mnohých organismů, a tím podporovat biodiverzitu. Důležité je pěstovat lesy v různých věkových třídách v rámci jednoho území. Tím dochází k vytváření rozrůzněné mozaiky různých stanovišť s rozdílným prostředím mikrobiotopů.

Hospodářské lesy dnes plní důležité mimoprodukční funkce, jakými jsou například funkce vodní, hygienická, půdoochranná či ekologická s podporou biodiverzity v zemědělsko-lesní krajině. Hospodářské porosty slouží jako útočiště pro řadu druhů členovců, obratlovců, ale i bylin a dřevin. Právě i tento fakt je důvodem, proč je výhodné pěstovat lesy odlišného stáří. Různým organismům totiž vyhovují různé podmínky (stáří dřevin, hustota porostu, zápoj koruny apod.), což má vliv na jejich diverzitu.

Vliv způsobu pěstování dubin v lužních lesích na život některých druhů členovců zkoumali vědci z Mendelovy univerzity v Brně a výsledky publikovali v článku "Vliv věkové struktury a managementu dubin na epigeické členovce", který vyšel v časopise Zprávy lesnického výzkumu 4/2020.

Pro své studium si vybrali epigeické členovce (pavouci, střevlíci, stonožky, mnohonožky, stínky), kteří se různým způsobem podílejí na celkovém fungování lesních stanovišť (predátoři, herbivoři, dekompozitoři) a představují zásadní biomasu v lesním prostředí.

Rozdílná věková struktura stromů je důležitým prvkem pěstování lesů v rámci trvale udržitelného lesnictví ve střední Evropě. Právě nerovná věková skladba pozitivně působí na diverzitu přirozených lesů. V lužních lesích jsou již viditelné důsledky postupně probíhajících změn způsobu hospodaření, které zvyšují biodiverzitu. Velká část hospodářských porostů v nížinných lesích v ČR bývá věkově strukturovaná, což má pozitivní vliv na vybrané druhy organismů. Naopak věková nevyrovnanost lesních struktur může do budoucna negativně ovlivnit jejich stabilitu.

Nejvíce druhů členovců se vyskytovalo především na pasekách, kde neproběhla mechanická příprava půdy. Ve starších porostech bylo nalezeno více druhů téměř u všech zkoumaných skupin organismů. Nejméně druhů členovců bylo nalezeno zejména v mladších věkových třídách lesa. Nejvyšší početnost pavouků byla zjištěna na pasekách, stonožek ve starém porostu, stínek v mladém a starém porostu.

Z důvodu zachování vyšší diverzity je nutné udržovat kontinuitu jak bezzásahových (přirozených) porostů nížinných lesů, tak starých hospodářských lesů, které mají dobré podmínky pro výskyt mnoha druhů, převážně těch, které preferují prosvětlené lesy s aktivním managementem.

Mohlo by vás zajímat:

Mimoprodukční funkce lesa zblízka

Co se děje v lesích - pohledem odborníka