Exkurze do lesů v Brdech. Co zajímalo vlastníky lesů?

11.10.2019

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov uspořádal SVOL (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů) ve dnech 2.-4. října exkurzi "Příklady dobré praxe z uplatňování PRV a výměna zkušeností s hospodařením v lesích na příkladech ze středních Čech".

První den byl věnován semináři na téma finančních podpor vlastníkům lesů: příspěvkům na hospodaření v lesích dle nařízení vlády, chystané dotaci na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích a možnostem financování lesního hospodářství z Programu rozvoje venkova. Za nezbytně nutné považují účastníci semináře:

  • dostatečnou výši alokovaných částek,
  • zajištění kompenzací na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích a na následné zalesnění holin
  • větší podporu na zpracování kůrovcové hmoty a pomoc státu s odbytem kůrovcové hmoty,
  • zpřístupnění podpory PRV - lesnická technika a lesní cesty menším vlastníkům lesa,
  • radikální zjednodušení administrativy u PRV,
  • aktivnější přístup MZe, ale i krajských úřadů. Ačkoliv byly vlastníkům lesů v této obtížné době slíbené průběžné platby, ve skutečnosti čekají na úhradu některých provedených prací od prosince loňského roku! Ať již z důvodu stále trvajícího pravidla de minimis u dotačních titulů (soustřeďování dříví koněm, štěpkování nebo drcení klestu, výchova lesních porostů, ochrana lesa - asanace kůrovcového dříví, seštěpkování poškozených porostů), nebo nepochopení vážnosti situace krajskými úřady, podceňování situace a neochotě zajistit plynulou administraci žádostí;
  • zavedení platby na plochu za mimoprodukční (ekostytémové) funkce lesa.

Díky vstřícnosti majitele pana Jerome Colloredo-Mannsfeld jsme následující den mohli navštívit jeho soukromý lesní majetek. Ředitel lesní správy Robin Ambrož nás seznámil s koncepcí správy majetku, kde je důraz kladen na diverzifikaci činností, budování ekonomické soběstačnosti lesního majetku, citlivé hospodaření v lesích a provádění činností vlastními zaměstnanci. Jedna ze zastávek byla věnována smrkovému hospodářství na stanovištích ovlivněných vodou na polesí Vlastec, které je součástí CHKO Křivoklátsko a Lesnického parku Křivoklát. Navštívili jsme také nové sídlo lesní správy, přidruženou výrobu ve Zbiroze, manipulační sklad v Holoubkově a polesí Svatá Anna na Dobříšsku s ukázkami přirozené obnovy jedle. Shlédli jsme rovněž ukázku lesní techniky pořízené z Programu rozvoje venkova. Na závěr exkurzního dne pro nás hostitelé přichystali prohlídku zámku v Dobříši s výkladem. Navštívili jsme mj. nádherný Zrcadlový sál, kde v roce 2003 SVOL ve spolupráci s pány Jerome Colloredo Mannsfeldem a Karlem Schwarzenbergem uspořádal úspěšnou konferenci "Přežijí lesy novelu zákona o ochraně přírody". Na základě výstupů z této akce došlo následně ze strany ministerstva životního prostředí k zásadní úpravě návrhu této normy související se zaváděním soustavy Natura 2000 v České republice.


Druhá exkurze směřovala do brdských hvozdů spravovaných státním podnikem Vojenské lesy a statky, kde nás provázel ekonom divize Hořovice Martin Chytrý. Po zastávce na manipulačním skladu ve Lhotě a diskusi o problémech s odbytem dříví jsme zamířili na Orlov a vrch Třemošná s ukázkami obnovy lesa na chudých stanovištích. Dále bylo na programu rybniční hospodaření s návštěvou Padrťských rybníků a ukázky nastupující sukcese na bývalých vojenských plochách v oblasti Jordánu.

Návštěva uvedených lesních majetků byla pro nás velkým přínosem, gejzírem zkušeností i nevšedním a milým zážitkem v této obtížné době. Za to patří našim hostitelům a průvodcům velký dík.

Více o organizaci SVOL naleznete ZDE.