Jak se chovat při setkání se zvířaty v lese: Před divočákem vylezte na strom a proti medvědům se vyzbrojte sprejem

05.06.2024

Setkání s divokými zvířaty může být fascinujícím zážitkem, ale také s sebou nese určitá rizika. Přinášíme vám praktické rady a doporučení jak správně reagovat a předcházet tak nebezpečným situacím.

Divoká zvířata jsou plachá a mohou reagovat nepředvídatelně, když se cítí ohrožená. Proto je důležité být dobře informovaný a připravený.

Význam správného chování při setkání s divokými zvířaty

Naše reakce při setkání s divokými zvířaty je klíčová nejen pro vlastní bezpečnost, ale také pro ochranu zvířat a jejich přirozeného prostředí. Naopak neopatrnost může u zvěře způsobit stres, narušit přirozené chování a zvýšit riziko útoku. 

Příprava na návštěvu lesa

Oblečení a vybavení

Pro bezpečný a pohodlný pobyt v lese je důležité zvolit správné oblečení a vybavení. Světlé barvy vám pomohou lépe a dříve spatřit klíšťata a jiný hmyz. Pevná obuv je zase nezbytná pro pohyb na nerovném lesním terénu. Nezapomeňte si stáhnout do mobilu mapu oblasti, kterou plánujete navštívit a vzít si s sebou základní lékárničku pro případ drobných zranění.

Informujte se o druzích zvířat, která v lokalitě žijí

Toto zjištění vám umožní připravit se na případné setkání. Ideální je se informovat na webových stránkách příslušných lesních správ či národních parků


Základní pravidla chování v lese

Udržujte ticho a klid

Hluk může zvířata vystrašit a vyvolat jejich nepředvídatelné reakce. Při pohybu v lese se snažte být co nejtišší a vyvarujte se hlasitého mluvení nebo křiku. To vám také umožní lépe slyšet přirozené zvuky lesa a případné pohyby zvířat.

Pohybujte se po stezkách a cestách

Používání značených stezek a cest pomáhá minimalizovat narušení přirozeného prostředí zvířat. Chůze mimo vyznačené trasy může poškodit rostliny, narušit hnízdiště a přispět k erozi půdy.

Neodhazujte odpadky

Odpadky a zbytky jídla mohou přilákat zvířata, což může vést k nebezpečným setkáním a změně jejich přirozeného chování. Vždy si vezměte vše, co jste přinesli, a udržujte les čistý.

Nepronásledujte zvěř

Skvělování nebo pronásledování zvířat může způsobit jejich stres a vést k nebezpečným situacím.


Co dělat při setkání s různými druhy zvířat

Srny a jeleni

Jak se chovat, když je spatříte z dálky

Sledujte je bez hlučných pohybů a hluku, abyste je nevyplašili a nepokoušejte se k nim přibližovat. Jakýkoliv pohyb je může vyděsit.

Co dělat, pokud se dostanete příliš blízko

Pokud se ocitnete příliš blízko srny nebo jelena, zůstaňte klidní a pomalu se vzdalujte. Vyvarujte se přímého očního kontaktu, protože to může být pro zvíře vnímáno jako hrozba. Pokud zvíře vykazuje známky stresu, například začne dupat nebo syčet, zastavte se a vyčkejte, až se uklidní a odejde. Nikdy se nepokoušejte zvířete dotýkat.

Divoká prasata

Rizika spojená s divokými prasaty

Divoká prasata mohou být nebezpečná, zejména když se cítí ohrožena nebo mají u sebe mláďata. Jsou známá svou agresivitou a mohou rychle zaútočit, pokud se cítí zahnána do kouta.

Jak reagovat při setkání s divokým prasetem

Za předpokladu, že potkáte divoké prase, zůstaňte klidní a vyhněte se prudkým pohybům. Pomalu a klidně začněte couvat, aniž byste zvíře ztratili z dohledu. Nikdy se nepokoušejte prase zahnat nebo ho konfrontovat. Pokud prase vykazuje známky agrese, snažte se najít úkryt nebo vylézt na vyvýšené místo.

Lišky a menší šelmy

Bezpečné pozorování na dálku

Lišky a menší šelmy, jako jsou kuny nebo jezevci, jsou obvykle plachá zvířata, která se snaží vyhnout lidem. Pokud je spatříte, nesnažte se přibližovat. Pozorování na dálku je bezpečné jak pro vás, tak pro zvíře.

Co dělat, pokud zvíře vykazuje známky nemoci (např. vztekliny)

Když zvíře vykazuje neobvyklé chování, například je příliš krotké, agresivní nebo má potíže s pohybem, může být nemocné. V takovém případě se okamžitě vzdalte a informujte místní úřady nebo správu lesa. Nepokoušejte se zvíře zachránit nebo ho chytit, protože to může být nebezpečné.

Medvědi (v oblastech, kde se vyskytují)

Základní rady pro medvědí oblasti

Pokud se pohybujete v oblastech, kde se vyskytují medvědi, je důležité přijmout několik opatření. Noste s sebou medvědí sprej a učte se, jak ho správně používat. Pohybujte se ve skupinách a dělejte dostatek hluku, aby vás medvědi slyšeli přicházet. Vyhněte se oblastem s čerstvými stopami nebo trusem medvěda.

Jak se chovat při setkání s medvědem

Pokud potkáte medvěda, zůstaňte klidní a nepokoušejte se utíkat, protože medvědi jsou rychlejší než lidé. Mluvte klidným hlasem a pomalu se vzdalujte, aniž byste se k medvědovi otočili zády. Neprovokujte ho a nedělejte žádné náhlé pohyby. Pokud medvěd začne vykazovat známky agrese, například se začne blížit nebo se staví na zadní nohy, připravte si medvědí sprej a buďte připraveni ho použít. V krajním případě, pokud medvěd zaútočí, pokuste se chránit hlavu a krk a hrajte mrtvého.

Dodržováním základních doporučení můžete minimalizovat rizika a zajistit, že vaše setkání s divokými zvířaty budou bezpečná pro vás i pro zvířata.


Co nedělat při setkání se zvířaty

Nepřibližujte se k mláďatům

Když v lese narazíte na mláďata, ať už jsou to srnčata, selata nebo mláďata ptáků, je důležité se k nim nepřibližovat. Matky těchto mláďat jsou často nablízku a mohou je agresivně chránit, pokud cítí ohrožení. Přibližování se k mláďatům může způsobit stres jak jim, tak jejich rodičům, a v krajních případech může vést k opuštění mláďat. Nechte mláďata v klidu a sledujte je z bezpečné vzdálenosti.

Nehlaďte a a nekrmte divoká zvířata

Divoká zvířata mohou přenášet nemoci, a jejich reakce na lidský dotek je nepředvídatelná. Krmení divokých zvířat narušuje jejich přirozené stravovací návyky a může vést k závislosti na lidské potravě, což zvyšuje riziko konfliktů mezi zvířaty a lidmi. Zvířata by měla zůstat divoká a nezávislá, aby mohla plně vykonávat své přirozené role v ekosystému.

Nedotýkejte se uhynulých zvířat

Při nálezu uhynulého zvířete se ho v žádném případě nedotýkejte. Může být nositelem nemocí nebo parazitů, které jsou přenosné na člověka. Pokud je to možné, informujte o nálezu místní správu lesa nebo jiné příslušné orgány, které se postarají o jeho bezpečné odstranění. Dotýkání se uhynulých zvířat je nejen zdravotně rizikové, ale může také znamenat narušení potenciálního vyšetřování příčin jejich úmrtí.


Jak jednat v případě útoku zvířete

Klidná a pomalá reakce

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy vás zvíře ohrožuje, je klíčové zůstat klidní. Panika a náhlé pohyby mohou situaci jen zhoršit. Pomalu a klidně se začněte vzdalovat, bez otočení se zády k zvířeti. Pokud je zvíře velmi blízko, zůstaňte nehybní, aby se zklidnilo a přestalo vás vnímat jako hrozbu.

Použití dostupných předmětů pro svoji ochranu 

Pokud zvíře pokračuje v útoku, můžete použít předměty, které máte u sebe, k ochraně. Batoh lze použít jako štít mezi sebou a zvířetem. Klacek nebo jiný dostupný předmět můžete použít k odvrácení útoku, ale mějte na paměti, že by měl být použit pouze k vaší obraně, ne k agresivnímu útoku na zvíře. Medvědí sprej je také velmi účinný v oblastech s výskytem medvědů a může zastavit útok.

Vyhledání bezpečného úkrytu

Pokud se vám podaří dostat se do bezpečného úkrytu, jako je strom nebo pevná stavba, udělejte to. Vyšplhání na strom může být efektivní při útoku divokého prasete nebo medvěda, ale pouze pokud je strom dostatečně vysoký a silný. V případě nebezpečí hledejte jakýkoli úkryt, který vás může ochránit před zvířetem a umožní vám zavolat pomoc.


Kdy a jak vyhledat pomoc

Kontaktujte lesní správu nebo záchrannou službu v následujících situacích: 

  • Pokud narazíte na zraněné nebo nemocné zvíře.
  • Pokud uvidíte zvíře vykazující abnormální chování, například příznaky nemoci jako vztekliny.
  • Pokud jste svědky pytláctví nebo jiných nelegálních aktivit v lese.
  • V případě setkání s agresivním zvířetem, které může představovat hrozbu pro ostatní
  • Pokud dojde k útoku zvířete na člověka