Kalendarium drobného vlastníka lesa: Duben a květen ve znamení zalesňování

10.04.2020
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) přináší pro drobné vlastníky lesa další díl kalendaria činností na lesním majetku. Měsíce duben a květen jsou jednoznačně ve znamení jarních zalesňovacích prací, i když v lese je v tomto období mnoho různorodé práce - nejpozději v květnu odborníci čekají také první vlnu kůrovce. Kůrovcová kalamita bude letos pokračovat a na její zvládnutí potřebují vlastníci zejména finanční pomoc ze strany státu. Obchod se dřevem, hlavní a pro mnohé také jediný zdroj příjmu, se totiž vlivem opatření kolem Covid-19 ještě ztížil.


Duben

Jarní zalesňování a vylepšování, výstavba oplocenek (zejména pro jedli, modřín, douglasku a listnáče). Začátek chemické ochrany proti buřeni. Realizace prořezávek. Začátek asanace případných borových lapáků, ve vyšších polohách dokončení kladení smrkových lapáků 1. série. Instalace feromonových návnad do lapačů na lýkožrouta smrkového, popř. lesklého. Kontrola dříví na skládkách z hlediska napadení dřevokazem čárkovaným. Kontrola klikoroha borového na čerstvě vysazených plochách, popř. ochranný postřik stromků. Zpracování nahodilé těžby (větrná a sněhová kalamita ze zimního období, souše z různých příčin, popř. nově nalezené kůrovcové stromy). Začátek probírek a rozčleňování porostů do 40 let (u smrku včetně likvidace nebo asanace těžebních zbytků). Ošetření stromů poškozených zimním ohryzem zvěří. Úklid skládek po zimní těžbě a asanace těžebních zbytků. Zvýšená ochranná služba proti požárům. Zjišťování škod způsobených zvěří, popř. škod hlodavci na lesních porostech.

Květen

Dokončení jarního zalesnění a vylepšování. Pokračování oplocování, popř. instalace individuálních ochran. Realizace chemické ochrany proti buřeni (s kryty, proti jednoděložné buřeni celoplošně), koncem měsíce mechanické ožínání kultur na nejvíce buřenících lokalitách. Začátek ochrany repelenty proti letnímu okusu. Dokončení asanace případných borových lapáků. Kontrola vývoje a asanace lýkožrouta smrkového v lapácích, případné přikácení dalších lapáků. Kontrola lapačů s likvidací nalezených kůrovců. Vyhledávání, těžba a asanace nalezených ohnisek kůrovců z 1. rojení ve smrkových porostech. Kontrola klikoroha na nově zalesněných pasekách, popř. postřik sazenic. Realizace probírek a rozčleňování mladších porostů. Zpracování souší, zlomů a vývratů. Mýtní úmyslné těžby ve smrkových porostech (dřevo se ihned odváží z lesa). Ošetření stromů po mechanickém poškození těžebními pracemi. Zjišťování škod způsobených zvěří.

Praktické video, jak postupovat při zalesňování: