Havěťologie (9. díl) – Chroust maďalový

16.11.2022

Je velmi podobný chroustu obecnému, se kterým se dá snadno zaměnit. Hlavním rozlišovacím znakem je kratší koncový článek zadečku, který je paličkovitě zakončený. Prozradíme, proč tento brouk není u lesníků oblíbený. 

Chroust maďalový je významným lesním škůdcem, který ve stadiu dospělce působí odlistění listnáčů. Jeho ponravy poškozují kořeny sazenic i odrůstajících kultur lesních dřevin, ale také kořeny vzrostlých stromů.

Ponravy sestupují koncem června z místa žíru hlouběji do půdy, kde si v oválné dutince vytvoří v průběhu několika dní kuklu. Stadium kukly trvá 4-8 týdnů. Brouci vylíhlí v srpnu až září zůstávají většinou v místě líhnutí. V lehkých půdách zimují převážně v hloubce 20-50 cm.

K přesunu zimujících dospělců k půdnímu povrchu dochází v navazujícím roce již od ledna, případně února nebo až od dubna, při průměrné teplotě půdy 10 °C v hloubce 5 cm nebo 9,2 °C v 50 cm. Brouci setrvávají těsně pod povrchem půdy a očekávají příhodné podmínky k hromadnému vyrojení.

Chrousti se vyhrabávají z půdy od konce dubna a na půdním povrchu vznikají nápadné výletové otvory, které je možné využít ke stanovení abundance zimující populace. Proces opouštění půdy je podmíněn teplotou půdy a rašením budoucích živných dřevin.

Suché teplé půdy dospělci opouští dříve než půdy těžké. V lesních porostech trvá tento proces 2-3 týdny dle stanovištních podmínek a k úplnému opuštění půdy u dospělců dochází začátkem května.

Co jste o chroustovi maďalovém možná něvěděli

 • Ponravy budoucích samců mají časnější nástup ke kuklení než ponravy budoucích samic, a proto se líhnou samci před samicemi. Část vylíhlých chroustů sestupuje k zimování do větší hloubky.

  Tolerance k chladu je u samců i samic ovlivněna hmotností zimujícího jedince. Průměrná hmotnost zimujících samců byla výrazně nižší než samic. S vyšší hmotností dospělce statisticky průkazně klesala mrazová teplota potřebná k usmrcení samců.

  Samci zimují mělčeji než samice, což souvisí s jejich vyšší tolerancí k nízkým teplotám. Hibernující samci začínají vystupovat k povrchu od ledna, samice od února, pří teplotách půdy i pod 5 °C.

  Opožděný (chladný) nástup jara snižuje rozdíl mezi začátkem objevení se samců a samic. V podpovrchové půdní vrstvě se nachází obě pohlaví a souběžně vylézají, přesto je až o 30 % více samců v dubnu než samic.

  Na písčitých půdách Moravské Sahary byla dominantní vrstva se zimujícími chrousty 20-60 cm (81 %) a výskyt hlouběji než 80 cm byl < 1 %.

  Sledované nástupy rojení ukazují nezbytnost dosažení teploty vzduchu >10 °C a půdy >7 °C po dobu 7-10 dní. 

Výskyt chroustů maďalových

Oproti chroustu obecnému, jehož rozšíření je omezeno pouze na Evropu a Malou Asii, je chroust maďalový rozšířen po celém mírném pásu Eurasie. Vyskytuje se v písčitých oblastech zejména s porosty borovic a jedlí, jejichž kořínky se jeho ponravy přednostně živí. Jeho rozšíření se odráží i v jeho názvech v některých jazycích jako "východní" a "lesní", na rozdíl od chrousta obecného, který bývá nazýván "západní" a "polní" 

Chroust maďalový v České republice vytváří relativně stabilní čtyřleté kmeny v Polabí a na území jihovýchodní Moravy, na které navazuje ještě oblast slovenského Záhoří.

Gradační hladinu vykazuje chroust maďalový v lesních porostech na Strážnicku, přírodní lesní oblast Jihomoravské úvaly. Klima je charakterizováno velmi dlouhým a suchým létem. Průměrná roční teplota dosahuje 9,3 °C a průměrný roční úhrn srážek je 450 mm. Bzenecká doubrava (180-222 m n. m.) je tvořena rozsáhlými plošinami vátých písků s přesypovými valy o mocnosti až 30 m.

Ve zdejší přírodě jsou pro obnovu lesa souběžně s klimatickými podmínkami limitující právě škody ponravami chrousta v kulturách a přirozeném zmlazení.

Druhou gradační oblastí je Nymbusko v přírodní lesní oblasti Polabí. Zde se vyskytují dlouhodobě významné škody ponravami a ztěžují přirozenou i umělou obnovu lesa. Průměrné roční srážky jsou 550-600 mm a teplota 8-9 °C, což řadí území do teplé oblasti, nadmořská výška 190-250 m. Vyskytují se zde písčité terasy a váté písky s původními borovými lesy.

Zpracováno dle tiskové zprávy Ing. Jan Řezáče, VÚLHM, v. v. i.

Přečtěte si také: Víte, jak fungují stromové lapáky? nebo Není kůrovec jako kůrovec