SOUTĚŽ: Vyhrajte originální pexeso s tématikou lesa

04.07.2024

Získejte jednu z deseti sad pexesa určeného všem milovníkům lesa a přírody. Zapojte se do naší prázdninové soutěže! 

Soutěž

Od čtvrtka 4. července 2024 (10:00 hodin) do středy 31. července (14:00 hodin) probíhá na naší facebokové stránce soutěž o 10 sad pexesa s lesní tematikou. 

Podmínky soutěže

 • sledujte profil Kouzlo lesa (stránce dejte buď "líbí se mi" nebo "sledovat")

 • napište nám do komentáře pod soutěžní příspěvek na Facebooku (označeno jako SOUTĚŽ), odpověď na soutěžní otázku, která zní: Za kolik peněz si odnese veřejnost každý rok plody z lesa?

  A: Za tisíce korun
  B: Za miliony korun
  C: Za miliardy korun

Ceny

1. - 10. cena: originální pexeso s motivem lesa a přírody

Vyhlášení výsledků soutěže

Po skončení soutěže vybere redakce tři správné odpovědi a výherce označíme nejpozději 1. srpna 2024 přímo pod soutěžním příspěvkem na facebookovém profilu Kouzlo lesa, tak si vyhodnocení pohlídejte.


Podrobná pravidla soutěže

Organizátorem a pořadatelem soutěže je Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (zkr. SVOL), IČ: 45035652, se sídlem K Silu 1980 - budova Městské správy lesů Pelhřimov s. r. o., 393 01 Pelhřimov, Zájmové sdružení právnických osob, od 1.1.2014 registrované ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6351 (dále také jen "Pořadatel")

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi Účastníkem a Pořadatelem soutěže "Soutěž o originální lesní pexeso" vyhlášené na sociální síti Facebook. Tento dokument je jediným oficiálním dokumentem, který závazně upravuje obecná pravidla a podmínky soutěže.

Pořadatel vyhlašuje a pořádá soutěž na podporu návštěvnosti oficiálního profilu Kouzlo lesa na sociální síti Facebook.

Místo a doba trvání soutěže

Soutěž probíhá na oficiálním profilu Kouzlo lesa na sociální síti Facebook, a to v době od 4.7. 2024 (10.00 hod.) do 31.7.2024 (14:00 hod.).

Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let, plně svéprávná, s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti Facebook, má po celou dobu trvání soutěže aktivní svůj facebookový účet, splní obecná pravidla a podmínky soutěže "Soutěž o originální lesní pexeso" a zaváže se k jejich dodržování (dále jen "Účastník"). Soutěže se nemohou účastnit osoby, které se u Pořadatele podílí na přípravě, organizaci a realizaci soutěže. Ze soutěže jsou dále automaticky vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k Pořadateli nebo jiné společnosti ze skupiny SPGroup a.s., jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Účastník se do soutěže zapojí prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook. Zapojením se do soutěže Účastník vyslovuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se k jejich dodržování. Účastníci jsou zároveň povinni dodržovat veškerá pravidla používání sociální sítě Facebook. Při jakémkoli porušení pravidel soutěže nebo podmínek provozovatele sociální sítě Facebook si Pořadatel vyhrazuje právo daného Účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit a smazat jeho komentář pod soutěžním příspěvkem.

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb ani zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

Princip soutěže

Soutěž startuje 4.7.2024 v 10.00 hod., a to zveřejněním soutěžního příspěvku na oficiálním profilu Kouzlo lesa na sociální síti Facebook a končí 31.7.2024 ve 14.00 hod.

Úkolem Účastníka je odpovědět na soutěžní otázku formou komentáře pod soutěžním příspěvkem Pořadatele a zároveň stát se fanouškem oficiální profilu Kouzlo lesa na sociální síti (prostřednictvím tlačítka "To se mi líbí").

Soutěžní otázka: Za kolik peněz si odnese veřejnost každý rok plody z lesa?

 • A: Za tisíce korun
 • B: Za miliony korun
 • C: Za miliardy korun

Každý Účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou (tzn. vložit pouze jeden komentář pod soutěžním příspěvkem Pořadatele); každý z Účastníků může vyhrát maximálně jednu výhru. Účastník nesmí již vložené komentáře pod soutěžním příspěvkem Pořadatele upravovat. Účastníci, jejichž komentáře budou upraveny, budou ze soutěže vyloučeni bez jakékoli náhrady.

Účastníci berou na vědomí, že Pořadatel nedisponuje prostředky a není schopen vždy plně zajistit, aby se například Účastník s více profily na sociálních síti Facebook nezúčastnil soutěže v rozporu s těmito pravidly soutěže vícekrát. V takovém případě není Pořadatel odpovědný za porušení pravidel soutěže Účastníkem, a to ani vůči ostatním Účastníkům.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže vulgární, zesměšňující, neetické, rasistické nebo jiným způsobem urážlivé odpovědi; Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka ze soutěže, pokud jeho jednání bude v rozporu s oprávněnými zájmy Pořadatele nebo jiných Účastníků nebo bude v rozporu s právním řádem či dobrými mravy, a to bez jakékoli náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, a i přes to, že taková osoba splní podmínky pro získání výhry, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá Pořadateli bez jakékoli náhrady.

Pořadatel je dále oprávněn ze soutěže vyloučit ty Účastníky, u nichž zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že při soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně:

(a) použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace,

(b) účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb, a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb,

(c) účast jménem třetí osoby bez jejího vědomí.

Komentáře vyloučených Účastníků pod soutěžním příspěvkem budou Pořadatelem smazány.

Soutěž není provozována, sponzorována, podporována či spravována společností Facebook Inc. (dále také jen "spol. Facebook") ani s ní nijak spojena, tato za její průběh nijak neodpovídá. Každý Účastník zapojením do soutěže osvobozuje spol. Facebook od všech závazků s ní souvisejících. Spol. Facebook neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani nevyřizuje stížnosti nebo jiné podněty Účastníků.

Mechanika soutěže a výhry

Specifikace výher:

1. - 10. cena - originální pexeso s motivem lesa a přírody

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty v případě, že mu výhry nebudou dodavateli poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

Výhry nelze proplácet v hotovosti ani požadovat výměnu za jiné zboží; Pořadatel neodpovídá za výhru ani její funkčnost, neposkytuje jakoukoli záruku, výherci nenáleží práva z vadného plnění vůči Pořadateli. Na získání výhry v této soutěži není právní nárok a nelze ji vymáhat. Výhru nelze převést na jiné osoby ani jiné Účastníky. Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry.

Do losování o výhry budou zařazeni pouze ti Účastníci, kteří úplně a řádně splní obecná pravidla a podmínky soutěže, zejména:

 • správně odpoví na soutěžní otázku formou komentáře pod soutěžním příspěvkem Pořadatele

 • stanou se fanouškem oficiálního profilu Kouzlo lesa na sociální síti Facebook (prostřednictvím tlačítka "To se mi líbí").

Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených obecných pravidel a podmínek soutěže jednotlivými Účastníky.

Výběr z komentářů proběhne dne 1.8.2024 v sídle redakce. Pověřená osoba zde vylosuje deset správných odpovědí. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání.

Kontaktování výherce a předání výhry

Jména výherců a výherkyň budou oznámena pod soutěžním příspěvkem Pořadatele v komentářích označením jejich facebookového účtu, s čímž Účastníci souhlasí, a výzvou ke kontaktování Pořadatele prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook spolu se sdělením svého celého jména a doručovací adresy v České republice.

Nekontaktuje-li výherce Pořadatele do sedmi dní od oznámení vítězů v komentáři pod soutěžním příspěvkem Pořadatele, propadá výhra Pořadateli bez nároku na jakoukoli náhradu. Zjistí-li Pořadatel, že Účastník kdykoli před předáním výhry porušil pravidla soutěže, propadá výhra Pořadateli bez nároku na jakoukoli náhradu. Byla-li již výhra takovému Účastníkovi předána, je povinen ji vrátit Pořadateli.

Pořadatel odešle výhru na adresu sdělenou výhercem do deseti dní od obdržení všech potřebných kontaktních údajů výherce prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. O odeslání výhry bude výherce informován soukromou zprávou na sociální síti Facebook. V případě, že se výhru nepodaří doručit nebo si ji výherce nepřevezme, propadá tato výhra Pořadateli bez nároku na jakoukoli náhradu.

Pořadatel nenese odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění nebo ztrátu během přepravy. Pořadatel nenese odpovědnost za nedoručení výhry, v případě chybné adresy sdělené mu výhercem. Pořadatel dále nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené Účastníkům účastí v soutěži či užíváním výhry.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení komentáře s označením výherců a výherkyň těmto výhercům a výherkyním a rovněž není odpovědný za technické chyby a poruchy, výpadky sociální sítě Facebook a za jejich funkčnost či závady při komunikaci mezi Účastníkem a Pořadatelem.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU/ 2016(679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Účastník bere na vědomí, že společnost Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (zkr. SVOL) bude pro potřeby realizace a vyhodnocení soutěže, zahrnující zejména evidenci Účastníků soutěže, vyhodnocení soutěže, vypořádání výhry a archivaci, zpracovávat osobní údaje Účastníků. Účastník dále bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v rozsahu a k účelům zde uvedeným zpracovány pro Pořadatele prostřednictvím zpracovatelů pověřených k tomu písemnou smlouvou a prostřednictvím nástrojů sociální sítě Facebook.

Účastník rovněž bere na vědomí, že poskytnutím osobních údajů prostřednictvím sociální sítě Facebook budou tyto osobní údaje zpracovávány též spol. Facebook, jakožto provozovatelem sociální sítě Facebook, a to dle podmínek uplatňujících se na smluvní vztah mezi Uživatelem a spol. Facebook týkající se jeho uživatelského účtu. Pořadatel v takovém případě není schopen ovlivnit rozsah, jakým budou osobní údaje Účastníků spol. Facebook dále zpracovávány ani toto zpracování nijak neurčuje a nejsou tudíž v postavení společného správce k těmto osobním údajům. V tomto ohledu se soutěžící mohou obracet se svými dotazy a právy přímo na spol. Facebook dle aktuálních podmínek pro používání sociální sítě Facebook (www.facebook.com).

Účastník dále bere na vědomí, že může být osloven marketingovými příspěvky Pořadatele publikovanými na oficiálním profilu Slavia pojišťovny a.s. na sociální síti Facebook. Sledování oficiálního profilu Pořadatele na sociální síti Facebook je možné kdykoli zrušit, avšak stane-li se tak před ukončením soutěže, nesplní Uživatel podmínky soutěže a nebude zařazen do losování o výhry.

Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje Účastníků v rozsahu uživatelského jména na sociální síti Facebook. V případě výherců bude Pořadatel zpracovávat identifikační (jméno, příjmení a uživatelského jména na sociální síti Facebook) a kontaktní údaje (doručovací adresa).

Zapojením do soutěže souhlasí Účastník se zpracováním svých osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu a pro uvedené účely. Poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním je dobrovolné. V případě výherců však bez poskytnutí osobních údajů není možné doručit výhru. Účastník je oprávněn kdykoli v době trvání soutěže do losování výhry odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pomocí odstranění komentáře pod soutěžním příspěvkem Pořadatele a odstraněním sledování oficiálního profilu Slavia pojišťovny a.s. na sociální síti Facebook.

Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje Účastníků od okamžiku zapojení se do soutěže po celou dobu trvání soutěže do doby převzetí výhry výhercem. Poté bude zpracováván omezený rozsah osobních údajů po dobu 1 roku pro účely ochrany práv Pořadatele a archivaci průběhu soutěže.

Práva Účastníků v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Právo na přístup – Účastník má právo získat potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou zpracovávány a pokud ano, tak informace o tomto zpracování.

Právo na přenos – Účastník má právo na přenos svých osobních údajů zpracovávaných automatizovaně.

Právo na opravu – Účastník má právo na opravu nebo doplnění nepřesných osobních údajů.

Právo podat stížnost – Účastník může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Právo na výmaz – Účastník má právo na výmaz osobních údajů, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovány nebo osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Je-li však zpracování osobních údajů Účastníka nezbytné pro plnění právní povinnosti či pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Pořadatele, toto právo Účastníka se neuplatní.

Právo na omezení zpracování – Účastník má právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud popírá přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní a Účastník odmítá jejich výmaz, Pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účel zpracování, avšak Účastník je požaduje jejich zpracování.

Veškerá sdělení na výše uvedené žádosti činí Pořadatel bezplatně, avšak jsou-li podané žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené nebo opakují-li se, může Pořadatel požadovat zaplacení poplatku nebo odmítnout žádosti Účastníka vyhovět.

Ostatní podmínky

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže.

Pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží. Pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodu odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Aktuální pravidla jsou vždy uvedena u soutěžního příspěvku a na webových stránkách Pořadatele www.kouzlolesa.cz.

Účastník svou účastí v soutěži prohlašuje, že je starší 18 let, plně svéprávný a je oprávněným uživatelem facebookového profilu, jímž se zapojuje do soutěže.

V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat příslušná ustanovení těchto pravidel.

Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

V Praze dne 4.7.2024