Není les jako les. Víte, jak to s ním je?

06.06.2019

Lesy se dělí do třech základních kategorií podle toho, jakou funkci plní. Hlavně ale lidé často zapomínají na důležitý fakt - totiž, že každý les někomu patří.

Rozdělení lesů do kategorií: les zvláštního určení, les ochranný a les hospodářský určuje Lesní zákon (Zákon č. 289/1995 Sb.) 

Lesy z kategorie "ochranný" často najdeme na velmi náročných stanovištích, mezi které se počítají příkré svahy, rokle, nestabilizované náplavy, písky, suť kamenné moře, odvaly nebo výsypky. Také se sem počítají lesy rostoucí ve vysokých horách pod hranicí stromové vegetace, které svou existencí chrání lesy, které leží pod nimi v nižších polohách. Ochranné jsou z pohledu zákony také lesy na hřebenech nebo lesy v klečovém lesním vegetačním stupni. Hlavní úlohou, kterou tyto lesy mají, je ekologický přínos. Zároveň ale často slouží jako půdoochranné prvky, mají klimatický a hydrologický význam, nebo třeba zpevňující efekt.


Také les zvláštního určení má více funkcí ekologických než produkčních. Jde o lesy, které se zpravidla nacházejí v prvních zónách chráněných krajinných oblastí, v přírodních památkách a rezervacích, dále také  lesy příměstské, lázeňské, rekreační nebo sloužící lesnickému výzkumu a výuce. Dále lesy plnící půdoochrannou, vodoochrannou, krajinotvornou nebo klimatickou funkce, případně určené k zachování biologické různorodosti. Počítají se mezi ně lesy v oborách, bažantnicích nebo s výjimečnými nároky na hospodaření v nich (vojenské lesy)

Hospodářský les na rozdíl od předchozích dvou kategorií slouží k produkci dřeva a dalších lesních produktů. Správným hospodařením se využívá jeho produkční potenciál, klíčová je správná dřevinná skladba a vhodně zvolený způsob hospodaření. Všechny lesy plní krajinotvornou, klimatickou, ochrannou, hygienickou, vodohospodářskou, půdoochrannou, rekreační a zdravotní funkci. 

Historicky nejrozsáhlejší kůrovcová kalamita staví vlastníky lesů do nezáviděníhodné situace. Kůrovcová kalamita zasáhla koncem roku 2018 třetinu lesů v ČR a dál postupuje. Na její zastavení a likvidaci následků je podle odhadů vlastníků lesů letos potřeba uvolnit ze státního rozpočtu minimálně tři miliardy korun. "Částka se laikovi může jevit vysoká, ve skutečnosti však pokryje pouze nezbytně nutné základní opatření, na která už včera bylo pomalu pozdě. Hrozí nám, že v roce 2019 přijdeme až o polovinu lesních porostů a navíc spolu s lesy mizí voda, protože les má v hospodaření s vodou nezastupitelnou roli. Vlastníci nemohou platit škody ze svého. Trh se dřevem se navíc pod vlivem přebytků kůrovcového dříví prakticky zhroutil a tím vlastníci přišli o klíčový zdroj financí," uvádí předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR Ing. František Kučera.

O tom, jak se stát zatím staví k situaci v našich lesích si přečtete více ZDE.