Není už čas na sliby - Bez pomoci státu přijdeme o lesy

18.07.2019

Senát na své plenární schůzi 13. června žádal vládu, aby za současné situace v českých lesích, která vyžaduje realizaci mimořádných kroků a opatření v oblasti přímé podpůrné ekonomické a odbytové pomoci, postupoval koordinovaně a ve spolupráci s vlastníky obecních, církevních a soukromých lesů. Zároveň žádal Ministerstvo zemědělství a Lesy ČR o předložení návrhu způsobu výkupu dřevní hmoty od drobných vlastníků, který zohlední stávající situaci na trhu se dřevem, a vládě doporučil, aby v letošním roce uvolnila minimálně 3 miliardy korun na pomoc vlastníkům lesů při zpracování kalamity a opětovném zalesnění pro rok 2019 a na příští rok vyčlenila na likvidaci následků současné kalamity 5-7 miliard korun.

S obdobnou výzvou se na vládu obrátili poslanci již v únoru letošního roku. Ale odezva vlády je vlažná. Přitom řada jejích členů "seděla" ve vládě již v předchozím období, kdy už bylo evidentní, jaká pohroma se na lesy řítí.

Kořeny současné kůrovcové kalamity sahají do extrémně suchého roku 2003. Situace se dramaticky zhoršila vlivem mimořádně suchého roku v roce 2015 a následně pak v roce 2018, který překonal všechny dosavadní teplotní (odchylka +2,1 °C) a srážkové (77 % normálu) extrémy. Ve hře je ohrožení všech lesů, škody za desítky až stovky miliard korun, ale i ohrožení celé společnosti.

Vláda však pomoc lesům pořád zvažuje a odkládá. Ještě v polovině června (19.6.2019) avizovalo Ministerstvo zemědělství přípravu dotačního programu pro vlastníky lesů pro zvládnutí následků kůrovcové kalamity o objemu 3 mld. v letošním roce. Do vlády již byl ale předložen materiál, ve kterém se žádalo pouze o 2,5 mld., jejíž výplata by navíc měla být rozložena do dvou let - 1,5 mld. letos, 1 mld. v příštím roce, pravidla nejsou dosud připravena. Trochu to připomíná pohádku O chytré horákyni - lesům finančně pomůžeme, ale hlavně, aby to nic nestálo. Podobné je to i s podporou hospodaření v lesích, která je určena pro standardní, nekalamitní situace (tzv. příspěvky na hospodaření v lesích). V rozpočtu na letošní rok bylo schváleno 620 miliónů, po velkém tlaku navýšilo ministerstvo předpokládaný objem na 1,2 miliardy, ale vlastníci se k některým příspěvkům nemohou vůbec dostat, protože tyto podpory nebyly notifikovány, a tak možná ani ona miliarda nebude moci být letos vyčerpána. Ještě, že máme ten Brusel, na který se můžeme případně odvolat.

Když suché a horké počasí způsobí neúrodu v zemědělství, projeví se nedostatek dané plodiny na trhu růstem její ceny, ta pak do značné míry nahradí snížený výnos. V lesním hospodářství se sucho a horko projeví nárůstem nahodilých těžeb, následným přebytkem dříví na trhu a poklesem jeho ceny. Dříví přitom jako všechny přírodní komodity nelze bez poklesu jeho kvality dlouhodobě skladovat a vyčkávat na lepší ceny.

Současné ceny kalamitního smrkového dříví jsou nižší proti předchozím letům zhruba o 40 - 60 %, a to je již hranice, kdy je ohrožena prostá existence vlastníků lesů nebo jejich firem v lesích hospodařících. Protože tržby v lesních majetcích jsou tvořeny téměř z 90 % tržbami za dřevo, nelze tento propad cen dříví prakticky nahradit, přitom nákladová křivka strmě roste. Až potud by se mohlo zdát, že jde o vnitřní problém vlastníků lesů, že tak jako v každém podnikání bylo období prosperity vystřídáno krizí, která po čase odezní. Je zde však jeden faktor, který nemůžeme přehlédnout. Pokud dojde k takto zásadnímu poklesu cen dříví, nezbude vlastníkům dostatek finančních prostředků na ochranu zdravých stromů, na následné zalesnění holin a na péči o vznikající nový les.


Les poskytuje společnosti celou řadu environmentálních služeb, na kterých je do značné míry závislá ve své existenci; požitky a benefity z lesa jsou čerpány prakticky všemi obyvateli země. Lesy ovlivňují hospodaření s vodou v krajině tak zásadním způsobem, že lze s určitostí říci, že kdyby se významnějším způsobem snížila výměra lesů v naší zemi, výrazně by se zvýšil nedostatek vody, již nyní místně pociťovaný např. ve východních a středních Čechách nebo na severní Moravě. Bez lesů by nebyla v krajině voda! Ohrožena by byla i celá řada funkcí či služeb, které lesy dále poskytují - ochrana půdy v krajině před větrnou erozí, vyrovnávání teplotních rozdílů, ochrana vodních zdrojů, ochrana stanovišť mnoha druhů živočichů a rostlin. Zásadní pro většinu obyvatel by byla ztráta rekreačních možností v lesích, ale i omezené možnosti sběru hub a lesních plodin. To vše jsou faktory, které staví les do jiného světla, než je klasické podnikání.

"V minulosti přispívaly lesy do státního rozpočtu významnou částkou prostřednictvím daní a odvodů, teď je povinností státu jim a jejich majitelům pomoci. Zatím to ale bohužel vypadá tak, že dokud teče v Praze voda, je na řešení dost času," kritizuje přístup vlády k problematice František Kučera, předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. 

Jak rozsáhlá je katastrofa? Podívejte se například do lesů na Dačicku: 

https://www.youtube.com/watch?v=oZXdQCaSGnY&t=185s