Péče o lesní majetek - Ochrana mladých porostů proti zvěři (3. díl - chemická opatření) + VIDEO

06.10.2020

Chemická ochrana repelenty proti okusu zvěří je způsob ochrany MLP u neoplocených kultur běžných jehličnatých dřevin (smrk nebo borovice). Pokud je v konkrétní lokalitě možné zajistit listnaté dřeviny bez oplocení, lze repelenty použít i u nich (douglaska a jedle jsou pro zvěř velmi atraktivní, jsou poškozovány opakovaně a bez oplocení je prakticky nelze dopěstovat do vyššího věku).

Největší význam má ošetření repelenty v zimním období, kdy má zvěř nedostatek potravy. K zimnímu nátěru repelenty se přistupuje nejdříve po vyzrání letorostů, tj. zpravidla začátkem října, a ochrana musí být provedena nejpozději do konce listopadu. Repelenty proti zimnímu okusu mají až 6-ti měsíční účinnost, takže ošetření zpravidla ochrání stromky po celé zimní období. V lokalitách s vyšším tlakem zvěře (např. na hranici pole-les, v blízkosti mlazin poskytujících zvěři kryt apod.) je nutno provádět rovněž ochranu proti letnímu okusu postřikem repelenty, s jehož realizací se začíná zpravidla v měsíci květnu. Účinnost tohoto ošetření je do 1 měsíce a zásah je proto nutno ve vegetačním období opakovat.

Chemická ochrana repelenty se v praxi provádí nátěrem (proti zimnímu okusu - např. přípravky Morsuvin, Aversol, Cervacol Extra) nebo postřikem vhodným, vodou ředitelným přípravkem (proti letnímu okusu - např. přípravky Aversol, STOP Z, Trico). U jehličnatých dřevin se ošetřuje vždy terminální výhon a první přeslen větví, u listnatých dřevin terminální výhon v délce 15 až 25 cm dle výšky stromků. K ochraně lze použít výhradně povolené přípravky na ochranu rostlin uvedené v Registru povolených přípravků na ochranu rostlin na webu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Při přípravě a vlastní aplikaci nátěru (postřiku) se postupuje podle návodu k použití konkrétního přípravku. V případě, že je repelent neúčinný, je nutné provést jeho obměnu z důvodu postupného navykání zvěře na přípravky neobsahující křemičitý písek. Vlastník lesa, který není držitelem příslušného oprávnění (minimálně osvědčení 1. stupně), může použít pouze tzv. neprofesionální přípravky na ochranu rostlin, např. Cervacol Extra.

K vlastní aplikaci nátěru se používají speciální zdvojené kartáče nebo kvalitní gumové rukavice tak, aby dávka přípravku na 1 stromek byla přiměřená a nedošlo k zalepení terminálního pupene, které by znesnadnilo nebo znemožnilo jarní rašení. Při aplikaci postřikem ručním zádovým postřikovačem musí být použita odpovídající tryska k zajištění rovnoměrného nanesení přípravku na terminální výhon a přeslen větví (např. kuželová nastavitelná tryska).

Repelenty proti okusu lze aplikovat i ponořením terminálů celých svazků sadebního materiálu do přípravku před výsadbou, popř. před expedicí ve školce. V době aplikace musí mít stromek vyzrálé letorosty

Spíše doplňkovými opatřeními ochrany MLP proti zvěři jsou opatření biologická spočívající v ponechání rostoucích dřevin atraktivních pro zvěř (zejména měkké listnáče - jeřáb, osika, vrby, olše) a technologická spočívající v provádění ochrany proti buřeni, výřezu plevelných dřevin a realizaci prostřihávek tak, aby zvěř ochraňované dřeviny neviděla nebo k nim měla alespoň ztížený přístup (tzv. zásah na vysoké strniště).

Mohlo by vás zajímat: První dva díly seriálu k ochraně mladých lesních porostů proti zvěři naleznete v rubrice Vlastním kousek lesa + další materiály, které vám pomohou s péčí o váš lesní majetek.

Situace v lesnickém sektoru očima odborníka: