Péče o lesní majetek - Ochrana proti buřeni (2. díl) + VIDEO

12.07.2020

Pokud tato činnost nenaráží na zákonná omezení (zejména ochranná pásma vodních zdrojů, zvláště chráněná území, území NATURA 2000), lze ve srovnání s mechanickou ochranou ožínáním preferovat chemickou ochranu proti buřeni. Tato ochrana jezpravidla méně namáhavá, levnější a účinnější (na některých stanovištích lze provedením postřiku oddálit další zásah proti buřeni o více než rok).

Pokud vlastník lesa sám nedisponuje oprávněním k použití profesionálních přípravků na ochranu rostlin může provést aplikaci svépomocí pouze povoleným neprofesionálním přípravkem (např. Roundup Aktiv) uvedeným včetně podmínek jeho použití v Registru povolených přípravků na ochranu rostlin (web Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského). Při větším objemu prací (několik hektarů) je vhodné zadat aplikaci specializované firmě zaručující odborné provedení prací povolenými profesionálními přípravky.

Vlastní chemická ochrana postřikem herbicidy se provádí zpravidla v květnu v době, kdy výška buřeně nepřesahuje výšku kolen, popř. ji lze použít po mechanickém ožínání v průběhu léta. Při výskytu ostružiníku je možná aplikace postřiku od podzimu do předjaří. Správně provedená aplikace zádovým postřikovačem má být rovnoměrná po celé ošetřované ploše při splnění podmínek správného pumpování (tlakování) a odpovídající rychlosti chůze z důvodu dodržení odpovídající dávky přípravku na plochu. Není vhodné provádět postřik při silnějším větru, teplotě nad 25 oC a vyšší relativní vlhkosti vzduchu (při dešti nebo těsně po něm).

Herbicidy lze použít buď totální (např. Roundup), které veškerou buřeň likvidují nebo selektivní (graminicidy - např. Fusilade), které trávu retardují v jejím růstu. Ředění, míchání a vlastní aplikace přípravku se provádí podle návodu k použití konkrétního přípravku a použité technologie aplikace (nejčastěji ruční zádový nebo akumulátorový postřikovač, popř. knotová hůl). Pro aplikaci přípravku je důležitá volba vhodné trysky. V praxi se pro ochranu proti buřeni používají nejčastěji trysky štěrbinové s různou šířkou záběru (žlutá s užším záběrem a červená se širším). Při použití nevhodné trysky se snižuje účinnost ošetření, zvyšuje spotřeba přípravku a tím i dopady na životní prostředí.

Chemický postřik povolenými herbicidy se provádí dle typu přípravku, ročního období a druhu dřeviny, převážně v pruzích, tj. meziřadově nebo v řadách sazenic. V případě totálních herbicidů lze provádět postřik v řadách pouze na jaře před rašením stromů nebo na konci vegetační doby po vyzrání letorostů. Jejich použití ve vegetační době je podmíněno kvalifikovanou obsluhou a použitím ochranného krytu trysky postřikovače.

Celoplošný zásah se provádí zejména v hustých listnatých výsadbách s jednoděložnou buření (trávy). V případě sušších stanovišť s rizikem úhynu stromků při přísušku se i zde provádí postřik v pruzích a buřeň mezi stromky se ponechá bez zásahu k zachování vlhčího mikroklimatu nezbytného pro jejich ochranu před úhynem. Při předpokladu opakovaného zásahu se používá kombinace jarního postřiku v pruzích a pozdějšího mechanického ožínání provedeného v řadách sazenic.

Zejména u listnatých dřevin na silně buřenících stanovištích lze postřik doplnit (částečně nahradit) bodovou aplikací v okolí stromků pomocí knotové hole s použitím vyšší koncentrace přípravku (poměr přípravku a vody 1:2). Tato technologie je vhodná zejména ve vegetační době ke snížení rizika zasažení stromků postřikem a z důvodu omezení zátěže pro životní prostředí.

Podmínkou chemického ošetření plochy herbicidem je zajištění, popř. dovoz (donáška) potřebného množství vody. Např. u přípravku Roundup by mělo být na 1 ha lesního porostu použito 200 litrů postřikové jíchy obsahující 5 l čistého přípravku. To odpovídá 2-3 % koncentraci přípravku, která se používá na běžně se vyskytující buřeň. Pro likvidaci ostružiníků a keřů (např. krušiny) se používá silnější koncentrace. V případě pruhového ošetření je nutný přepočet ošetřené plochy podle šířky ošetřených pruhů a vzdálenosti řad stromků (např. při šířce 40 cm a vzdálenosti 100 cm činí ošetřená plocha 0,40 ha, při vzdálenosti 200 cm je to pouze 0,20 ha). Účinek zásahu se projeví po cca 14 dnech. Např. u přípravku Fusilade se standardně používá celoplošné ošetření 0,5-1% koncentrací přípravku. Při aplikaci je nutno dodržet ochrannou vzdálenost minimálně 5 m od vodních ploch a toků. Účinek se projeví již po cca 7 dnech.

Při aplikaci některých chemických přípravků je nutná ochrana očí nebo dýchacího ústrojí. Podrobně jsou tyto ochranné prostředky uvedeny v návodu k použití konkrétního přípravku včetně zásad první pomoci při případném zasažení obsluhy. Obaly a zbytky chemických přípravků je nutno odevzdat do sběrného dvora jako nebezpečný odpad.

Povinností vlastníka lesa je vedení předepsaných záznamů o aplikaci přípravku nejpozději následující den po aplikaci. Jedná se o lokalitu aplikace, předmět ošetření, plochu nebo množství v příslušných jednotkách, název přípravku, dávku na danou jednotku, datum aplikace, účel aplikace a dodatečně se uvádí i ověření účinnosti (účinný, neúčinný).

Mohlo by vás zajímat: Ochrana proti buřeni - 1. díl

Praktické ukázky práce najdete na videu: