Příspěvek MZe na podporu adaptace lesních ekosystémů - Užitečné odkazy pro vlastníky lesů

10.02.2022

Ministerstvo zemědělství spustilo 3. února 2022 nový program pro vlastníky nestátních lesů na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu za období 2022 až 2026.

V případě zájmu o tento příspěvek je zapotřebí provést co nejdříve ohlášení vstupu do programu v modulu pro žadatele. Podpora se počítá za období od podání ohlášení k příslušnému krajskému úřadu do konce kalendářního roku, za který se přijímají žádosti.

Příjem žádostí za rok 2022 pak bude probíhat od 1. března do 31. května 2023.

Jedná se o určitou formu plošné platby se sazbou finančního příspěvku činí 4,22 Kč/ha/den. Ovšem pro získání příspěvku je žadatel povinen splnit současně řadu podmínek (rámcově):

  • požadavek menších holin z mýtní úmyslné těžby - průměrná velikost holiny do 0,5 ha v porostních skupinách v oblasti dubového a borového hospodářství, do 0,3 ha v ostatních porostních skupinách. Požadavek se neuplatňuje v případě clonné seče nebo jednotlivého výběru stromů. Požadavek se neuplatňuje také na plochy, kde bylo dříví soustřeďováno lanovkou. Při nesplnění požadavku je celá výměra LHC nebo lesní majetek v rámci zařizovacího obvodu (LHO) vyřazen na rok, za který se žádá o příspěvek.
  • Požadavek druhově pestřejší obnovy lesního porostu - pro všechny vlastníky lesů bez rozdílu výměry (LHP i LHO). Požadavky na počet dřevin a procento zastoupení stanovištně vhodných dřevin se liší podle plochy provedené obnovy. Při nesplnění požadavku je z poskytnutí příspěvku vyřazena předmětná porostní skupina do konce programu.
  • Požadavek ponechání dřeva k zetlení - pro všechny vlastníky lesů bez rozdílu výměry (LHP i LHO) v porostech nad 60 let, kde byla provedena úmyslná nebo nahodilá těžba, platí požadavek na ponechání souší nebo celých ležících stromů v počtu odpovídajícím 3 ks na 1 hektar redukované plochy těžby. Při nesplnění požadavku je z poskytnutí příspěvku vyřazena předmětná porostní skupina do konce programu. Splnění se nepožaduje při nahodilé těžbě v případě lesních porostů se zastoupením smrku a borovice nad 20 % starších 60 let (rizikové z hlediska ochrany lesa).
  • Požadavek využívání potenciálu přirozené obnovy - pro majetky s LHP, min. 10 % z celkové plochy obnovy provedené v návaznosti na mýtní úmyslnou těžbu. Při nesplnění požadavku je celá výměra LHC vyřazena z poskytnutí finančního příspěvku na rok, za který se žádá o příspěvek.
  • Požadavek šetrnějšího způsobu soustřeďování dříví - pokud byla v roce, za který se žádá o příspěvek, provedena těžba, musí být alespoň 10 % objemu vytěženého dříví soustřeďováno šetrnými technologiemi. Platí pro majetky s LHP. Při nesplnění požadavku, je celá výměra LHC vyřazena z poskytnutí příspěvku na rok, za který se žádá o příspěvek.

Zásady poskytování příspěvku, příručka pro žadatele s LHP, příručka pro žadatele s LHO, vzor formuláře ohlášení a informace k modulu pro žadatele jsou uvedeny pod tímto odkazem.

Chcete vědět víc?

Stanovisko Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR

a jaký je pohled přímo z praxe?