Skvělé znalosti přírody jsou základem práce lesníků

23.06.2023

Úspěšnost práce lesníků závisí na dobré znalosti místních přírodních podmínek a jejich exaktním popisu v hospodářských plánovacích systémech.

Pozoruhodným českým a slovenským specifikem je vertikální členění vegetace do vegetačních stupňů, jeho celoplošné mapování a praktická aplikace. Názory lesníků a vědců na vegetační stupňovitost v přírodních podmínkách Československa se vyvíjely společně s poznáním typologie lesních i nelesních stanovišť od 50. let 20. století.

Pracovníci Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. L. a Mendelovy univerzity v Brně na toto téma zpracovali shrnující a hodnotící článek Klasifikace vegetační stupňovitosti v České republice, který vyšel v časopise Zprávy lesnického výzkumu 1/2023. Cílem jejich práce bylo nejen komplexně zmapovat samotný vývoj lesnicko-typologického klasifikačního systému, ale i poukázat na jeho určité nedostatky.

Lepší porozumění vztahu mezi prostředím a vegetací

Rozvoj a poznání tohoto nástroje lesnické praxe může napomoci k lepšímu pochopení vztahů mezi prostředím a vegetací v České republice, což je žádoucí i s ohledem na projevy klimatické změny, nepřímé antropogenní ovlivnění prostředí a predikci možného vývoje a směřování lesních a krajinných ekosystémů. Autoři pro větší přehlednost vývoj rozdělili do dílčích časových úseků, a ačkoliv důraz kladou zejména na Českou republiku, stručně pojednávají i o vývoji na Slovensku.

Složení lesních společenstev 

Vertikální stupňovitost lesních společenstev podle nadmořské výšky je závislá na klimatu. V nejteplejších polohách s nízkými srážkovými úhrny tvoří dominantu společenstev duby, s rostoucí nadmořskou výškou, klesající teplotou a nárůstem srážek se zvyšuje zastoupení buku lesního.

Dominantní společenstva buku lesního se dále přirozeně mísí s jedlí bělokorou a ve vyšších polohách se smrkem ztepilým. Na vysokohorských stanovištích tvoří smrk ztepilý samostatný vertikální stupeň, který je směrem k horní hranici lesa nahrazen borovicí klečí.


Vegetační stupně

Definice a charakteristika vegetačních stupňů se v lesnicko-typologickém klasifikačním systému ustálily v 70. letech 20. století. Ve stejné době byly položeny i základy vegetační stupňovitosti geobiocenologického systému, který byl rozpracován v 90. letech. Oba klasifikační systémy jsou založeny na stejném konceptu, každý je však užíván k jinému účelu a rozdílná je i právní deklarace. Současně užívané nadstavbové rámce lesnicko-typologického klasifikačního systému vznikly vyhodnocením rozsáhlého datového souboru, který byl výsledkem sběru dat podle dvou podobných systematik. Aktuálně užívaný koncept vegetační stupňovitosti v pojetí obou klasifikací nebyl doposud komplexně prověřen s využitím vícerozměrných matematicko-statistických metod. Perspektivním se jeví zejména využití přístupu k hodnocení stanovišť pomocí zonálního konceptu.

Lesní vegetační stupně vyjadřují vztah mezi klimatem a biocenózou (vegetačními společenstvy), reprezentovanými tzv. klimaxovými dřevinami. Popisují ve zjednodušené podobě vegetační stupňovitost a vertikální rozšíření hlavních dřevin.

Lesní vegetační stupně spolu s definovanými edafickými (půdními, ekologickými) řadami (extrémní, kyselá, živná, obohacená, oglejená, podmáčená, rašelinná) slouží k základní typologické klasifikaci lesů pomocí vymezení lesních typů, dále sdružovaných do větších kategorií tzv. souborů lesních typů.

V České republice je vymezeno deset lesních vegetačních stupňů, jež jsou nazvány podle jednotlivých klimaxových dřevin a jejich kombinací: dubu letního a dubu zimního, buku lesního, jedle bělokoré, smrku ztepilého, borovice kleče a alpínských luk.

Přehled lesních vegetačních stupňů:

 • 0. lesní vegetační stupeň – borový
 • 1. lesní vegetační stupeň – dubový
 • 2. lesní vegetační stupeň – buko-dubový
 • 3. lesní vegetační stupeň – dubo-bukový
 • 4. lesní vegetační stupeň – bukový
 • 5. lesní vegetační stupeň – jedlo-bukový
 • 6. lesní vegetační stupeň – smrko-bukový
 • 7. lesní vegetační stupeň – bukovo-smrkový
 • 8. lesní vegetační stupeň – smrkový
 • 9. subalpínský vegetační stupeň – klečový
 • 10. alpínský vegetační stupeň - alpínský (alpínské louky)

Lesnická typologie je základní disciplínou hospodářské úpravy lesů a zabývá se klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry pro vhodné lesnické hospodaření.

Při lesnicko-typologickém mapování se provádí hodnocení trvalých znaků prostředí (světlo, teplo, vodní režim a půdní chemismus) a také rekonstrukce přirozeného složení rostlinného společenstva. Hlavním výstupem lesnické typologie je lesnicko-typologická mapa. Lesnicko-typologické mapování je zakotveno v § 5 a 6 vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpracování lesních hospodářských plánů a o vymezení hospodářských souborů.

Článek byl zpracován dle tiskové zprávy pana Ing. Jana Řezáče, VÚLHM, v. v. i.

Přečtěte si také: Co se děje s borovicemi? Ničí je houby? nebo Tetřívek v ohrožení