Zelená kniha - Lesy i pro příští generace

06.10.2021

Lesy máme vypůjčené od našich předků, předejme je v co nejlepším stavu také našim potomkům. Tak zní poslání dokumentu, který v září představilo Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL).

Zelená kniha je výzvou pro novou vládu a poslance, ale obrací se i k široké veřejnosti. Současná kůrovcová kalamita a probíhající klimatická změna citelně zasáhla do lesního hospodářství. Je proto zapotřebí dlouhodobě plánovat a jasně stanovit směr, kterým se má péče o české lesy ubírat. S tím souvisí i změny v přístupu státu, v oblasti legislativy i financování. Patří k nim například financování ekosystémových služeb lesa, zřízení samostatného ministerstva pro lesní hospodářství, kalamitní fond atd. Při péči o les je pro nestátní vlastníky lesů důležitá vyváženost všech tří pilířů - ekologického, ekonomického a sociálního.

V Zelené knize SVOL představuje základní témata a vize směřování našich lesů, o jejichž pochopení a podporu žádají nestátní vlastníci lesů vedení státu i širokou veřejnost. Druhým cílem dokumentu je vyvrátit některé předsudky a vžité mýty, které mohou být s nestátním vlastnictvím lesů spojovány.

Základní témata a poslání Zelené knihy

 • Udržme třetinu Česka zalesněnou
 • Zvyšujme druhovou pestrost českých lesů
 • Zachovejme volnou přístupnost lesů
 • Dívejme se daleko dopředu
 • Poučme se a některé věci změňme
 • Zjednodušme vlastníkům péči o les
 • Přiznejme lesům důležitost, která jim náleží
 • Moudře hospodařme a vyhýbejme se extrémům
 • Pečujme o rovnováhu všech funkcí lesa
 • Važme si dřeva
 • Držme stavy zvěře pod kontrolou
 • Mysleme na to, že lesy poskytují lidem obživu
 • Zachovejme ekosystémové služby lesů

Na chvíli se zastavte, přečtěte si Zelenou knihu a přemýšlejte, co les potřebuje https://viewer.joomag.com/zelena-kniha-svol/0331969001632988727

Dokument zahrnuje mimo výše zmíněná témata i potřebu vzniku samostatného resortu ministerstva lesního hospodářství. "Lesy v České republice spadají pod jurisdikci dvou ministerstev - zemědělství a životního prostředí. To je velmi nepraktické a nemá to ve světě obdoby. "Věříme, že krok ke zřízení vlastního ministerstva pro lesnicko-dřevařský sektor, by byl krokem správným směrem a mnohé procesy usnadnil a urychlil," míní Jiří Svoboda, nově zvolený předseda komory obecních lesů a ředitel Lesního družstva obcí Přibyslav.

SVOL zastupuje nestátní vlastníky lesů, kteří hospodaří na 541 tisících hektarech lesních majetků, což představuje více než dvacet procent rozlohy lesů v republice. Jejich práce je často obtížná, finanční náklady obrovské. Les je jejich životem, jejich posláním a často i jedinou obživou.