Co se v lese může a co naopak ne?

31.03.2022

Lesy jsou domovem zvěře, ptáků, hmyzu a mnoha druhů rostlin. Mají také své majitele, kteří o ně pečují. A my návštěvníci bychom měli respektovat několik základních pravidel, když se do lesa vydáme. 

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Vstup na vlastní nebezpečí

Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí,  Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

Návštěvníci musí přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí v lese a zvýšenému nebezpečí, které je se vstupem do lesa spojeno, a dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených. Uvedená povinnost platí i při pohybu na účelových komunikacích v lese, vyznačených stezkách, pěšinách a trasách, odpočinkových místech a tábořištích. Vlastník lesa neodpovídá za škody na majetku, zdraví nebo životě vzniklé, ledaže by škodu způsobil úmyslně.

Zákaz vjezdu

Vjezd motorových vozidel do lesa a jejich stání v lese je zákonem přímo zakázáno. Jízda na kole, elektrokole, koloběžce, či na koni, povolena je, ale pouze po vyznačených cestách a trasách. Výjimku z těchto omezení může udělit vlastník lesa, nebo na jeho návrh orgán státní správy lesů.

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Sběr plodů a dřeva

V lese si můžeme pro vlastní potřebu nasbírat houby, jahody, maliny, borůvky a další lesní plody. Povolený je i sběr suchého a na zemi ležícího klestí. Rozhodně tu ale není možné kácet stromy či keře, byť by byly suché. Nelze ani odnášet sazenice stromů a keřů či sbírat semena lesních dřevin a jmelí. Při povoleném sběru není dovoleno jakkoli poškozovat les a jeho přirozené prostředí.

Pozor na oplocenky a zvěř

V lese se vždy chováme tiše, nepokřikujeme na sebe, nepouštíme hudbu, neplašíme zvěř a ptáky. Zakázáno je vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu, případně do porostů, kde se provádí těžba nebo manipulace se dřevem.

Procházka se psem

Pokud plánujete jít do lesa se psem či jiným zvířetem, zjistěte si, zda daný les není také honitbou. Pokud ano, nesmíte psa (či jiné domácí zvíře) nechat volně pobíhat. Měli byste ho mít po celou dobu pobytu v lese na vodítku.

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Zapomeňte na cigaretu či táborák

V neposlední řadě je nutné uvědomit si, že v lese je zakázáno kouřit, tábořit mimo vyhrazená místa a rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, a to až do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa. Není také dovoleno odhazovat hořící nebo doutnající předměty a znečišťovat les odpadky. Ty si vždy odnášíme z lesa s sebou.

Lesy jsou otevřené všem

Na druhou stranu vlastník nemůže les oplotit a zamezit sem volný přístup. Les smí oplotit pouze v případě lesních školek, ochrany lesního porostu před zvěří, nebo pokud zde provozuje farmový chov zvířat. Současně vlastník nemůže na libovolnou dobu zakázat návštěvníkům vstup do lesa. O dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa standardně rozhoduje orgán státní správy lesů, a to především z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti lidí.

Přečtěte si také: Neuvěřitelné schopnosti lesa - tohle byste do něj možná neřekli