Jedle obrovská v našich lesích: Jaké má perspektivy?

04.04.2024

Tradiční součástí evropského lesního hospodářství je také využívání nepůvodních dřevin. Po douglasce tisolisté se jedná zejména o jedli obrovskou - přistěhovalce ze Severní Ameriky.

Jedle obrovská je strom s mohutným válcovitým kmenem a širokou korunou kuželovitého tvaru. Patří mezi největší jehličnaté stromy na světě. Jjejí výška často přesahuje 70 metrů, za předpokladu, že se jedná o exempláře, které rostou na území své původní domoviny. Větve vyrůstají v přeslenech, většinou vodorovně odstávají. Tenká šedá kůra je v mládí poseta pryskyřičnými puchýřky, ve stáří tvoří podélně rozpukanou borku. Kulovitý hlavní kořen sahá do značné hloubky pod povrch země, postranní kořeny jsou bohatě rozvětvené, což stromu umožňuje přežívat i na nepříznivých stanovištích.

Aktuálně v České republice roste jedle obrovská na 1508,96 ha.

Potenciál jedle obrovské u nás

Dosud nejcennějším zdrojem poznatků o růstu jedle obrovské v různých podmínkách prostředí přinesl rozsáhlý experiment zorganizovaný Mezinárodním svazem lesnických výzkumných organizací (IUFRO). V rámci pokusu bylo v letech 1974–76 na území Britské Kolumbie, Washingtonu, Oregonu, Idaha a Montany sebráno 41 vzorků osiva, které bylo distribuováno 22 výzkumným institucím ze 17 zemí.

Podle posledních výsledků výzkumu jsou nejčastěji doporučovány kultivary z nízkých a středních poloh pobřežní části původního areálu od sv. cípu poloostrova Olympic po jih Puget Trough a z východních svahů Kaskád Washingtonu. Například Bear Mountain vykazuje vynikající růst napříč Evropou i původním areálem.

V Německu a ČR se dále osvědčily druhy ze západních svahů Kaskád, např. Buck Creek (Darrington), která vyniká v mnoha pokusech výškovým růstem a nižší citlivostí k mrazům. Do nízkých a středních poloh střední a (severo)západní (subatlantické) Evropy (Irsko, Velká Británie, Holandsko, Německo, ČR, Polsko) a do teplejších oblastí jihovýchodní Evropy (Severní Makedonie) jsou doporučovány druhy z východu Vancouveru charakteristické časným rašením a dobrým růstem.

porost jedle obrovské ve středních Čechách
porost jedle obrovské ve středních Čechách

Vědci se jedlím podívali na zoubek

V kontextu těchto postupně během let získaných informací vědci z VÚLHM, v. v. i., zhodnotili růst jedle obrovské na provenienční ploše Drahenice (střední Čechy) ve věku 41 let a porovnali je s publikovanými výsledky z dalších věkově srovnatelných výsadeb série IUFRO 1974–76, a to i z hlediska nově uzákoněných pravidel přenosu reprodukčního materiálu jedle obrovské z USA a Kanady do ČR.


Mezinárodní provenienční plocha č. 212 – Drahenice byla založena v roce 1980. V současné době je ve vlastnictví šlechtického rodu Lobkowiczů a odbornou správu zde vykonávají Lesy SLM Drahenice, s. r. o. Předmětem ověření je 25 proveniencí z pěti klimaticky homogenních oblastí USA a Kanady. Konkrétně pocházejí z amerických států Washington (WA), Oregon (OR), Idaho (ID) a Montana (MT) a dále z ostrova Vancouver, který je součástí kanadské provincie Britská Kolumbie (BC). Na výzkumné ploše rostlo v době hodnocení 831 jedinců.

Největší výškový růst vykazovaly provenience Buck Creek (30,0 m), Tulalip (30,0 m), Salmon River (29,9 m), Mount Prevost (29,8 m), Bear Mountain (29,5 m) a Clearwater (29,5 m).

mladý porost jedle obrovské v brněnských lesích
mladý porost jedle obrovské v brněnských lesích

Největší výčetní tloušťky vykázaly provenience Clear Lake (35,5 cm), Beaver Creek (33,3 cm), Sproat Lake (32,4 cm), Bertha Hill (31,5 cm), Clearwater (31,3 cm), Bear Mountain (31,0 cm) a Gardiner (31,0 cm).

Zásoby překračující 1100 m3/ha byly dosaženy u proveniencí Bear Mountain (1165 m3/ha), Clearwater (1128 m3/ha) a Sproat Lake (1120 m3/ha).

Při zvážení všech zkoumaných parametrů dosáhla nejlepšího hodnocení z hlediska produkce i kvality provenience Oyster Bay. Za ní následovaly provenience Bear Mountain, WA; Clearwater, ID; Sproat Lake, BC; Kaye Road, BC), které však již vykazují některé kvalitativní nedostatky (nižší vitalitu, horší tvárnost kmene, tlustší větve). Nejhůře hodnoceny podle produkce a kvality byly provenience Crescent Creek a Clear Lake.


Přestože je v současnosti na různých místech v ČR pozorováno chřadnutí jedle obrovské vyvolané primárně přísušky s následným napadením václavkou a podkorním hmyzem, zůstávají dosud provenienční plochy Drahenice, Hrubá Skála a Habr v poměrně dobrém stavu umožňujícím jejich další hodnocení. Výsledky získané měřením na ploše Drahenice potvrzují správnost nastavených pravidel přenosu reprodukčního materiálu, tj. nejvyšší perspektivu u proveniencí z pobřeží Vancouveru a z Washingtonu.

Z vyhodnocených dat dále vyplynul poznatek o výborných růstových vlastnostech vnitrozemské provenience Clearwater původem z Idaha. Oblast původu této provenience není sice pravidly doporučena k importu reprodukčního materiálu pro provozní využití, nicméně je navržena jako vhodná pro účely experimentálního ověření. Na základě získaných poznatků vědci jednoznačně doporučují testování provenience Clearwater i dalších proveniencí z oblasti North.

porost jedle obrovské ve středních Čechách
porost jedle obrovské ve středních Čechách

Vzhledem k probíhajícím změnám klimatu, kdy se v ČR očekávají déletrvající periody sucha, bude odolnost jedle obrovské zřejmě silně ovlivňována stanovištními podmínkami, kdy i na dosti blízkých lokalitách může reagovat značně odlišně. Obecně vyžaduje vlhčí půdy, ale porosty neznámé provenience rostou i na sušších stanovištích (např. Hrubá Skála).

Přes recentní napadání václavkou a lýkožroutem prostředním existují i dosud nezasažené starší porosty, které při dostatečném prosvětlení hojně zmlazují. Patří k nim i výzkumná plocha Drahenice, kde byla václavka zaznamenána jen ojediněle a přirozená obnova je zde výrazná. O budoucím pěstebním potenciálu jedle obrovské však panují spíše pochybnosti, a bude tak žádoucí volit i nové přístupy.

Článek byl zpracován podle tiskové zprávy pana Ing. Jana Řezáče, VÚLHM. 

Přečtěte si také: Jak vysoké a staré rostou stromy v našich lesích - Víte to? nebo Korkovník amurský: Nový exotický obyvatel českých lesů?