Mýty o lese a lesnictví: 2. díl - Lesy jsou otevřené všude a všem

08.06.2022

Měli bychom si uvědomit, že možnost chodit volně do lesa není samozřejmností. V některých evropských státech je do lesů dokonce vstup zakázaný. 

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay

Možnost vstupovat do lesa bez ohledu na to, komu les patří, je privilegium, kterého by si návštěvníci českých lesů měli považovat. Není to totiž ve světě zcela běžné, ani v některých evropských zemích. 

Například v Anglii je vstup na soukromý pozemek, včetně lesa, zakázán, s výjimkou veřejných cest. 

Soukromé lesy v Polsku jsou obecně přístupné pouze do okamžiku, než volný vstup vyloučí vlastník dotčeného lesa. Může tak učinit na základě svého rozhodnutí, bez udání důvodů a bez předchozího úředního schválení, pouze les označí patřičnou tabulí.

V Rakousku má každý právo vstupovat do lesa pro rekreační účely, ale například jízda na kole není na lesních cestách oficiálně povolená - musí k tomu dát souhlas vlastník lesa nebo správce cesty. Volně se po těchto cestách mohou pohybovat pouze pěší.

Važme si možnosti chodit volně do našich lesů

Český lesní zákon dává občanům právo na tzv. obecné užívání lesa, například na vstup do lesa nebo sběr plodů pro vlastní potřebu, zároveň však stanoví, že návštěvník lesa je při tom povinen dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců.

Les má svá pravidla

V zájmu ochrany lesních pozemků a porostů lesní zákon také stanovuje činnosti, které jsou při obecném užívání lesa zakázané. K nim patří rušení klidu a ticha, jízda a stání motorových vozidel, jízda na kole nebo koni mimo vyznačené lesní cesty, dále táboření a rozdělávání ohně mimo vyhrazená místa, provádění terénních úprav (budování chodníků, oplocení, stavby nevhodných objektů v chatových oblastech), znečišťování lesa odpadky či odpady a podobně.

Návštěvníci lesa mají povinnost chovat se tak, aby les nepoškozovali a nenarušovali jeho přírodní prostředí. 

Musí dbát pokynů vlastníka lesa, orgánu státní správy lesů a lesní stráže, což je osoba zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesů občany, která je ustanovená na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu orgánem státní správy lesů.


Den otevřených lesů

18. června proběhne po celé ČR Den otevřených lesů.

Návštěvníky lesů čekají v rámci komentovaných procházek nejen setkání s vlastníky, ukázky práce lesníků od zalesňování, přes péči o lesní porosty různého stáří až po těžbu, ale také zábavné úkoly pro děti i dospělé.

Akce se bude konat v desítkách soukromých, obecních i církevních lesů a může se tak stát cílem příjemného rodinného výletu. Bližší informace najdete na webu www.denotevrenychlesu.cz