Mýty o lese a lesnictví: 5. díl - Když lesníci kácejí zelené stromy, ubližují lesu

10.06.2022

Pokácet zelený strom je špatně. To si myslí řada lidí aniž by tušili, že stromy jsou napadené a pokud by v lese zůstaly, kalamita se bude šířit i na zdravé porosty.  

V přirozených podmínkách probíhá vývoj lesa zcela živelně. Aby les uspokojoval potřeby společnosti na plnění všech funkcí lesa, i té produkční, je nezbytné nahradit nahodilost soustavnou péčí o lesní porosty od jejich založení až po mýtně zralý věk.

Lesníci chrání les a pečují o něj během celého jeho života, což je více než 100 let. Snaží se bojovat se všemi škodlivými vlivy, které by mohly les oslabit nebo zničit. Při dosažení mýtního věku se dospělý les postupně nahrazuje novým pokolením a nastává obnova lesa.

Obnova lesa je vyvrcholení práce lesníka

Sklízí les, který vypěstovali jeho předchůdci, a současně také zakládá nový les pro budoucí generace. Obnova lesa patří k základním úkolům pěstování lesů.

Proces s danými pravidly

Těžba dřeva v lesích a následné zalesňování mají svá zákonná pravidla a řídí se tím, co je uvedeno v lesním hospodářském plánu nebo osnově pro konkrétní lesní majetek. Aby bylo zajištěno, že funkce lesa budou plněny rovnoměrně a trvale, určují plány maximální výši celkové těžby, ale i minimální podíl lesu prospěšných (tzv. melioračních a zpevňujících) dřevin při obnově prostu, což je ve světě nebývalé. Když vlastník lesa vychází z těchto dokumentů, koná po právu.

Vlastníci drobných lesních majetků, kteří si nepřevzali hospodářské osnovy od obecního úřadu s rozšířenou působností, musí tento úřad žádat o povolení těžby větší než 3 m3 na hektar lesa za rok.

Vlastník lesa nemá zákonem stanovenou povinnost předem informovat veřejnost o záměru provádět těžbu, ale musí zajistit bezpečnost při této činnosti. Do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví má ze zákona návštěvník lesa zákaz vstupovat. Vlastník lesa není povinen prokazovat se veřejnosti souhlasy správních orgánů či časovým harmonogramem těžby.

Vlastník lesa musí ze zákona přednostně provádět těžbu nahodilou, což je těžba prováděná za účelem zpracování suchých, vyvrácených, nemocných nebo poškozených stromů v důsledku vichřice, námrazy, sněhu nebo např. napadení kůrovci. Pro les jsou nejnebezpečnější stromy, které už nejsou zdravé, jeví příznaky napadení kůrovci především pod nasazenými korunami, ale zatím jsou stále zelené. Takové stromy lesníci vyhledávají a odstraňují, aby zabránili dalšímu šíření kůrovců a plošnému rozpadu porostů. Kůrovec se šíří geometrickou řadou. Po prvním pokolení se rozmnoží až osminásobně, po druhém až 120násobně. Z jednoho napadeného stromu, není-li včas asanován, vznikne kůrovcové ohnisko o 10 stromech. Nejsou-li tato ohniska likvidována, rozšíří se na ohnisko o 100 stromech. A v těchto počtech lze pokračovat stále dál.

Také zalesňování má svá pravidla. Řídí se hospodářskými plány a osnovami, "zalesňovací vyhláškou" a dalšími předpisy, které jsou v porovnání s ostatními evropskými zeměmi nebývale přísné. Zákon stanovuje také parametry semenného i sadebního materiálu určeného k obnově lesa a k zalesňování i možnosti jeho použití v různých oblastech.


Den otevřených lesů

18. června proběhne po celé ČR Den otevřených lesů.

Návštěvníky lesů čekají v rámci komentovaných procházek nejen setkání s vlastníky, ukázky práce lesníků od zalesňování, přes péči o lesní porosty různého stáří až po těžbu, ale také zábavné úkoly pro děti i dospělé.

Akce se bude konat v desítkách soukromých, obecních i církevních lesů a může se tak stát cílem příjemného rodinného výletu. Bližší informace najdete na webu www.denotevrenychlesu.cz