Desatero povinností vlastníka lesa - Znáte je?

18.01.2022

Lesy na území dnešní České republiky prošly během dvou světových válek a nástupem komunismu bouřlivými majetkovými změnami. Zatímco na začátku století stát lesy téměř nevlastnil, na jeho konci byly takřka všechny lesy státní. Až změny v roce 1989 umožnily navrácení lesních majetků jejich někdejším vlastníkům. V současnosti je v České republice cca 300 tisíc lidí, kteří vlastní kus nebo kousek lesa.

Být majitelem lesa s sebou nese práva a povinnosti. Hospodaření v lesích upravuje především zákon o lesích, zákon o ochraně přírody a další související předpisy. Pokud vlastník lesa nemá odpovídající lesnické vzdělání, musí mít tzv. odborného lesního hospodáře - lesníka, který majiteli poskytuje odbornou podporu při rozhodování, jak správně postupovat a co dělat, aby les byl zdravý a dlouhodobě poskytoval všechny užitky.

Desatero vlastníka lesa (dle zákona, zjednodušeno...)

 • V lesa hospodařím tak, abych nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů, aby dřevoprodukční, půdoochranné, vodoochranné, rekreační a další funkce lesa byly plněny rovnoměrně a trvale.
 • V lese hospodařím podle lesního hospodářského plánu nebo osnovy (rozvrh hospodaření na 10 let pro můj les) a na základě domluvy s odborným lesním hospodářem.
 • Odstraňuji z porostu stromy, které jsou poškozené kalamitou (vítr, námraza...) nebo napadené škůdci (např. kůrovec) - tzv. nahodilá těžba.
 • Nekácím stromy v porostech mladších než 80 let (s výjimkou případů nezbytných k ochraně lesních porostů).
 • Nekácím více než je povoleno, (maximální velikost paseky při mýtní těžbě je 1 ha, obvykle se ale kácí plochy mnohem menší).
 • Vedu přehled o tom, kolik stromů a kde jsem vykácel a jaké sazenice jsem použil při následném zalesňování.
 • Při práci v lese používám biologicky odbouratelné oleje a kapaliny, např. k mazání řetězů motorových pil.
 • Do 2 let zalesním plochy, které jsem vykácel, a to sazenicemi z ověřených zdrojů vhodnými pro danou oblast a stanoviště. Do 7 let lesní porosty zajistím - tzn. Stromky dorostou určité výšky, aby je neokusovala zvěř, a počet stromů, jejich druhové složení a rozmístění po ploše dává předpoklady pro vznik dobrého porostu.
 • Mladé lesní porosty do 40 let "vychovávám" prořezávkami a probírkami, aby se zvyšovala jejich odolnost.
 • Chráním svůj les, aby byl zdravý a plnil všechny své funkce:
 • Před hmyzíi škůdci (odstraňuji polomy a vývraty po vichřici, soustavně vyhledávám a včas zpracovávám všechny napadené stromy a zjišťuji výskyt škůdců),
 • Před ostatním živočišnými škůdci (např. hlodavci),
 • Před zvěří
 • Před houbovými chorobami (udržuji čistotu lesa, odstraňuji zdroje infekce, pro zalesnění vybírám zdravé osivo a sazenice, kontroluji zdravotní stav semenáčků a sazenic),
 • Před vznikem lesních požárů.

Tím, že se majitel o svůj les stará, máme z lesa užitek všichni - lesy produkují obnovitelnou surovinu (dřevo), zabraňují erozi půdy, zachytávájí vodu, čistí vzduch, ochlazují klima, vytvářejí domov pro mnoho rostlin a živočichů, a my můžeme v takovém lese relaxovat třeba procházkami, nebo sběrem hub a lesních plodů. Završením práce několika generací lesníků a majitelů lesa je prodej dřeva. Ten je také hlavním a v řadě případů i jediným zdrojem příjmů, ze kterého majitel lesa financuje péči o les (například nákup sazenic a ochranných prostředků, práci dřevorubců v lese a opravy lesních cest). Kromě toho majitelé větších lesníc celků budují a udržují pro návštěvníky lesa nejrůznější odpočinková místa, naučné stezky, studánky, apod.

Náš tip: Vlastníte kus nebo kousek lesa? A víte, co je SVOL a jak Vám může být prospěšný?