Původ smrku odhalí jeho DNA

09.09.2022

Základem kvalitního lesa je geneticky vhodný původní reprodukční materiál. Jak ale zjistit, že tomu tak skutečně je? Metodika využití DNA markerů je spolehlivým nástrojem.

Umělá obnova lesa zůstane i do budoucna převažujícím způsobem zakládání porostů v ČR. K tomu se většinou pracuje s původními druhy dřevin. Pro úspěch je pak klíčový sadební materiál vhodného původu. 

Vědci hledají nové cesty

Na genetický výzkum původu lesních dřevin se dlouhodobě specializují vědci z VÚLHM, v. v. i., útvaru Biologie a šlechtění lesních dřevin. Jedním z výsledků jejich práce je certifikovaná Metodika využití DNA markerů pro systém kontroly deklarovaného původu reprodukčního materiálu smrku ztepilého.

Cílem jejich výzkumu bylo zpracovat metodické postupy analýz DNA s využitím vybraných mikrosatelitových markerů pro možnost ověření genetické struktury a sledování identity oddílů reprodukčního materiálu smrku ztepilého v různých fázích, od sběru semenného materiálu až po dopěstování sazenic. 

Velká část sadebního materiálu pěstovaného v lesních školkách pochází z osiva sebraného z lesních porostů, což jsou zpravidla přirozené populace s vysokou genetickou diverzitou. Navíc genetická struktura osiva je v každém roce sběru jiná. A to je i důvodem, proč je současný evropský systém garance původu reprodukčního materiálu lesních dřevin postaven na principu pravidelných úředních kontrol v kombinaci s povinností vedení evidencí. 

Vývoj biochemických a molekulárních metod využívaných i u lesních dřevin otevřel v problematice kontrol identity lesního reprodkčního materiálu nové možnosti.

Genetickou skladbu organismů a jejich variabilitu na úrovni populací a jedinců lze stanovit pomocí DNA markerů (např. mikrosatelitové markery), které jsou založeny na polymorfismu nukleotidových sekvencí a na rozdíl od izoenzymových markerů nereagují na environmentální změny.

Mikrosatelitové markery jsou využívány pro ověřování identity zdrojů reprodukčního materiálu smrku ztepilého například v semenných sadech, klonových archivech, a dále pro studium genetické struktury a diverzity smrkových porostů.

V ČR je stávající systém kontroly odkázán na přísný dohled zaměřený na evidenci a kontrolu pohybu reprodukčního materiálu. Pověřeným orgánem pro provádění kontroly reprodukčního materiálu je Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.

  • Volba vhodného reprodukčního materiálu, evidence a jeho používání v souladu s platnými předpisy je základem hodnoty budoucích lesů.
  • Zpracované metodické postupy zajišťují objektivní kontrolu procesu nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a mají významný celospolečenský přínos.
  • Možnost důsledné kontroly má zabezpečit, aby výsledkem obnovy a zalesňování byly hospodářsky hodnotné lesní porosty, stabilní, zdravotně vyhovující z hlediska produkce kvalitního dříví i se zřetelem na žádoucí ekologické a sociální funkce lesů.

Smrk ztepilý 

Je v našich podmínkách z hlediska hospodářského uplatnění nejvíce rozšířený druh dřeviny, který zásadním způsobem ovlivňuje ekonomiku většiny lesních majetků všech forem vlastnictví, a tedy i celého lesního hospodářství a navazujícího dřevozpracujícího průmyslu.


Čerpáno z metodiky těchto autorů: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., Ing. Helena Cvrčková, Ph.D., Ing. Olga Trčková, Ing. Josef Cafourek, Ph.D., Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D.;

Připravil: Ing. Jan Řezáč