20 důvodů, proč je pro nás les důležitý

18.08.2022

Poskytuje domov obrovskému množství zvířat, ptáků a hmyzu. Dává člověku dřevo. Zadržuje vodu v půdě a ochlazuje okolní krajinu v horku. To a mnoho dalšího dokáže les. 

Les obklopuje člověka od počátku dějin. Lovil tady zvěř, sbíral lesní plody a nacházel dřevo aby se zahřál a mohl vyrábět nástroje.

Člověk a les v historii

S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a vypalování lesů, jejichž místo bylo nahrazeno poli a pastvinami. Rozsáhlý úbytek lesů s sebou přinesla hlavně středověká těžba rud, rozvoj hornictví, sklářství a zpracování kovů. Význam lesa pro lov a ochranu panství ustupoval do pozadí. Růst populace a nástup průmyslové velkovýroby v 19. století vyžadovaly od lesů zejména dostatek kvalitního dřeva. Při výsadbě lesa ve střední Evropě byly proto upřednostňovány jehličnaté dřeviny, především smrk a borovice. 

Les dneška 

V současnosti musí les kromě produkce dřevní hmoty plnit také ostatní funkce, které s rozvojem civilizace nabývají na významu. Odpovědné hospodaření v lesích spočívá na třech rovnocenných pilířích trvale udržitelného rozvoje: ekologickém, ekonomickém a sociálním.


20 důležitých funkcí lesa za které mu děkujeme

 1. Les nám poskytuje významnou obnovitelnou surovinu - dřevo
 2. Les produkuje kyslík. Pro představu, jeden dospělý vzrostlý buk o listové ploše 1.600 m2 uvolní za den 1,75 kg (1.225 litrů) kyslíku. 10 tun kyslíku pak vyprodukuje jeden ha lesa za rok.
 3. Lesy významným způsobem zachycují srážky a nashromážděnou vodu postupně uvolňují. Tím pak snižují následky povodní z přívalových dešťů a z jarního tání sněhu.
 4. Lesy ochraňují zdroje pitné vody.
 5. Lesy brání erozi půdy. Při vydatnějších srážkách totiž stromy svými větvemi a listy zachycují kapky, zpomalují jejich cestu k povrchu země a zabraňují tak splavování půdy. Velký lesní komplex tak může snížit povodňový odtok oproti nezalesněnému území až o polovinu.
 6. Les zadržuje vodu. V průměru se udává až pět litrů vody zachycených v korunách a na kůře stromů na ploše 1 m2, což je na 1 ha 50 m3 vody. 
 7. Les funguje jako klimatizační jednotka. Zachycováním vody při dešti a jejím následným odpařováním a zastiňováním povrchu stromy významně pomáhají při snižování teplotních extrémů v krajině. 
 8. Les čistí vodu. Děj, při kterém k tomu dochází se nazývá Transpirace. Jedná se o výdej vody povrchem rostlin, respektive listem. Je ukončením tzv. transpiračního proudu, který vede vodu z kořenů cévními svazky do listů. Je to pasivní odpařování vody, takže se jedná o zcela pasivní děj. Na transpiraci má vliv slunečné záření a proudění vzduchu. Jeden ha lesa vyčistí za rok asi 5000 m3 vody. 
 9. Les poskytuje stín a v létě snižuje teplotu vzduchu o několik stupňů Celsia.
 10. Stromy svým kořenovým systémem zpevňují půdu a tím ji zabezpečují proti vodní erozi. 
 11. Les funguje jako účinný filtr prachu - rychlost větru se v lese oproti volné krajině snižuje více než o polovinu, a tak se mohou částečky prachu usadit na stromech a deštěm se pak smývají na zem. Stromy jsou účinnými lapači prachových částic, zejména nejvíce obávaného jemného prachu, sníží počet prachových částic ve vzduchu až o tři čtvrtiny.
 12. Stromy dovedou pohlcovat hluk, např. pás lesa o šířce 80 m tlumí hluk asi o 20 decibelů.
 13. Stromy chrání zemědělskou půdu před větrnou erozí, rychlost větru klesá už před samotnými stromy, ale např. u větrolamů se snížení rychlosti větru projevuje za větrolamem až do vzdálenosti 20 - 25 násobku jejich výšky;
 14. Stromy vylučují tzv. fytoncidy a záporně nabité ionty, které pozitivně působí na zdraví člověka, více si o tomto tématu můžete přečíst v našem článku 7 benefitů, které les přináší našemu zdraví
 15. Les poskytuje útočiště volně žijící zvěři.
 16. Každý strom sám o sobě je životním prostředím pro další organismy např. symbiotické houby, půdní mikroorganismy, hmyz, drobné obratlovce atd.;
 17. Les je vyhledávaným místem relaxace a rekreačního vyžití a sportu
 18. Les má estetickou a krajinotvornou funkci. 
 19. Les je zdrojem poznání procesů probíhajících v přírodě a předmětem vědeckého bádání.
 20. Les je místem, které milujeme a rádi se sem vracíme. 

Prosba lesa

Milý člověče!Jsem dárcem tepla tvého krbu za chladných nocí v zimě a dárcem příjemného chládku v žáru letního dne. Já jsem dal trámoví tvému obydlí a desku tvému stolu. Ze mne je lože, ve kterém spáváš. Já jsem dal topůrko tvé sekeře a branku do tvého plotu. Ze mne je dřevo tvé kolébky i tvé rakve. Já jsem tím, čím je pro život chléb a pro vázu květ. Vyslyš tedy mou prosbu, opatruj mne a chraň pro věky budoucí. 

Přečtěte si také: 7 zajímavostí o lesích na planetě nebo Co se v lese může a co naopak ne?