Nahlédněte sovám do "domácnosti" - Arcibiskupské lesy Olomouc podpořily důležitý projekt

27.05.2021

Církevní majetek Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. podpořily péči o sovy.  Přečtěte si podrobnosti v rozhovoru s předsedou ochránců přírody ze spolku TYTO, z. s. Karlem Poprachem: Spolek spravuje na majetku více než dvě stovky ptačích budek pro sovy. V letošním roce jim Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, které o církevní lesy pečují, přispěly částkou deset tisíc korun na obnovu a údržbu budek. Sovy tvoří nedílnou součást lesního ekosystému a podílejí se na přirozeném snižování počtu škůdců.

Proč jsou budky v lesích umisťovány?

Hnízdní budky, instalované v lesích pro sovy, mají dvě základní funkce. Pomáhají sovám najít si bezpečné hnízdiště, ve kterém se mohou rozmnožit a vyvést mláďata a současně hnízdní podpora sov a jejich populací je účinná při realizaci biologické ochrany lesa.

V kulturních hospodářských lesích je limitovaný počet přirozených hnízdních dutin tzv. doupných stromů, ve kterých sovy mohou hnízdit. Sýc rousný potřebuje vletový otvor alespoň 8 cm, což splňují dutiny zejména po datlu černém a žlunách. Puštík obecný potřebuje ještě větší vletový otvor, optimálně kolem 12 cm. I když se v lesích nějaké doupné stromy nacházejí, ne každá dutina je pro hnízdění sov vhodná. Do části dutin může např. zatékat voda a snůška může být vyplavena, část dutin může být kontrolována predátory ap. Z tohoto důvodu je hnízdní podpora sov pomocí hnízdních budek významná. Ovšem na druhou stranu technicky či velikostně nevyhovující budka anebo budka bez ochranných prvků proti predátorům může sovám naopak uškodit.

Jakou roli hrají sovy při biologické ochraně lesa?

Využíván je zde tzv. predační vztah sov vůči drobným lesním savcům, kteří zejména na otevřených a zalesněných plochách působí hospodářské škody. Sovy jsou výborní noční lovci drobných savců, loví v blízkosti svého hnízdiště a pokud je drobných savců dostatek, sovy vyvádějí významně vyšší počty mláďat, na rozdíl od potravně chudých let. Pokud se populace drobných savců nenachází v dostatečných populačních hustotách, sovy nezahnízdí vůbec anebo vyvádějí velmi nízké počty mláďat. V zásadě je možno konstatovat, že bez populací drobných savců sovy nejsou schopny se rozmnožit, i když část jejich potravy tvoří menší druhy ptáků. Populace sov, v lesích zejména sýce rousného, jsou schopny za potravou i migrovat. V lesích se totiž mohou nacházet oblasti, které např. na základě půdních charakteristik neposkytují vhodné podmínky pro rozmnožování drobných savců, a tudíž ani pro sovy.

Jaké druhy sov budky nejčastěji využívají?

V lesích v námi instalovaných hnízdních budkách hnízdí puštík obecný, a to od nížin až po hornatiny. Jedná se o větší a v lesích nejpočetnější sovu. V horských polohách a méně často i v pahorkatinách v budkách hnízdí sýc rousný, což je menší a vzácnější sova a současně silně ohrožený druh chráněný legislativou ČR a EU. Vzhledem k jeho nižší početnosti je i obsazenost hnízdních budek sýcem rousným nižší než u puštíka obecného. Pro oba tyto druhy sov máme v lesích ve správě Arcibiskupských lesů a statků Olomouc instalováno v současnosti celkem 208 hnízdních budek.

Jaká jsou specifika těchto druhů sov?

Puštík obecný je větší sova hnízdící zejména v nižších polohách, postupně do hornatin jeho početnost významněji ubývá. Sýc rousný je menší druh sovy hnízdící zejména v hornatinách. Vazba sýce rousného na potravu (drobné savce) je tak významná, že pokud gradace drobných savců probíhá např. až v létě, sýci se přizpůsobí a místa jara začínají hnízdit třeba až v srpnu.

Jak vypadá péče o soví budky? A jak mají lidé reagovat, pokud na takovou budku narazí?

Budky, které máme pro sovy v lesích, jsou instalované asi 6 m nad zemí, a tudíž pro běžného návštěvníka jsou nedostupné. K jejich kontrole používáme výsuvný žebřík. Běžný provoz v okolí budek, ať již techniky anebo i turistický, sovám v zásadě nevadí. Nevhodné je však sovy rušit např. škrábáním či poklepem na strom s budkou ap. Nejcitlivějším obdobím pro sovy, vzhledem k rušivým vlivům, je čas inkubace vajec a líhnutí mláďat. Jelikož lesní sovy začínají hnízdit již v únoru-březnu (puštík), anebo v březnu-dubnu (sýc), kdy bývá v lesích ještě sníh, rušivé vlivy jsou v tomto období omezeny, což je pro sovy výhodou.

Jak takové soví budky vlastně vypadají?

Při výrobě budek (sovníků) klademe důraz na jejich kvalitu, dlouhodobou životnost a bezpečnost pro hnízdění sov. Budky, které pro sovy instalujeme, jsou důsledně zabezpečeny před vnikem savčích predátorů (před oběma druhy kun, ale i před mývalem severním ap.) pomocí plechových prvků instalovaných kolem vletového otvoru na budce, což považujeme za velmi důležité pro hnízdní úspěšnost sov.

Jak ve výsledku probíhá Vaše práce?

Naším posláním je kromě instalace hnízdních budek i péče o tyto budky, což zahrnuje kontrolu obsazenosti a stavu budky, dále běžnou údržbu budek jako čištění po vyhnízdění sov a doplňování výstelky, čištění budek zastavěných jinými druhy (např. brhlíkem lesním), opravy budek po pádu stromu s budkou, po těžbě apod. Vzhledem k velikosti území lesů ALSOL a počtu zde instalovaných budek se jedná o práce na několik týdnů, kdy po lesích každoročně najezdíme několik tisíc km. Pro zájemce o více informací doporučujeme navštívit naše webové stránky www.tyto.cz, kde je k dispozici také bohatá fotodokumentace.

Každý les někomu patří. Také na církevním majetku, stejně jako na soukromém nebo obecním byste se v lese měli chovat jako na návštěvě.

Znáte pravidla?