Rady, návody a tipy pro malé vlastníky

Smrkové lesní porosty na většině území České republiky jsou zasaženy nejrozsáhlejší kůrovcovou kalamitou v historii, která je důsledkem řady okolností, z nichž zásadním faktorem je dlouhotrvající sucho. Vedle počasí jsou pro další vývoj kůrovcové kalamity důležitá rovněž opatření prováděná jednotlivými vlastníky lesů, z nichž na prvním místě je...

Mechanická ochrana proti buřeni se provádí nejčastěji ožínáním. Na živných stanovištích a ve vlhčích letech je zpravidla nutno ožínání 1-2krát opakovat. Ožínání se provádí ručně nebo mechanizovaně. U jehličnatých nebo vyšších listnatých, již viditelných stromků, se ožínání provádí s výhodou vyššího výkonu křovinořezem.

V některých regionech ČR je silně přemnožena lesní zvěř, která působí škody zejména na listnatých a cennějších jehličnatých dřevinách (jedle, douglaska, modřín) a tyto dřeviny často nelze dopěstovat do stádia zajištěného porostu bez přijetí řady opatření. Základem ochrany proti škodám zvěří je snížení stavů zvěře. Možnosti k jejich ovlivnění ze...

Pokud tato činnost nenaráží na zákonná omezení (zejména ochranná pásma vodních zdrojů, zvláště chráněná území, území NATURA 2000), lze ve srovnání s mechanickou ochranou ožínáním preferovat chemickou ochranu proti buřeni. Tato ochrana jezpravidla méně namáhavá, levnější a účinnější (na některých stanovištích lze provedením postřiku oddálit další...

Jedním ze zásadních škodlivých činitelů mladých (nezajištěných) lesních porostů je buřeň, což jsou byliny a trávy utlačující stromky z umělé nebo přirozené obnovy lesa. Konkrétně se jedná o konkurenci o živiny, vodu, světlo, popř. o celkový životní prostor při mechanickém útlaku nadzemní části stromku.

Jarní zalesňování a vylepšování, výstavba oplocenek (zejména pro jedli, modřín, douglasku a listnáče). Začátek chemické ochrany proti buřeni. Realizace prořezávek. Začátek asanace případných borových lapáků, ve vyšších polohách dokončení kladení smrkových lapáků 1. série. Instalace feromonových návnad do lapačů na lýkožrouta smrkového, popř....