Rady, návody a tipy pro malé vlastníky

Obnova kalamitních holin vzniklých v důsledku historicky nejrozsáhlejší kůrovcové kalamity a zachování lesů pro příští generace je klíčovým úkolem, kterého se nestátní vlastníci lesů musí zhostit. Jak při obnově holiny konkrétně postupovat? Co se vlastně pojmem kalamitní holina rozumí a jaké konkrétní kroky je nutné podniknout při jejím...

Pro vlastníky drobných lesních majetků vydal SVOL za finanční podpory Ministerstva zemědělství v rámci realizace projektu SVOL "Za zdravé a prosperující lesy - osvětová a informační kampaň" praktickou pomůcku pro hospodaření shrnující zásady správné lesnické praxe. Vedle legislativních požadavků na lesní hospodaření je součástí příručky také...

Prořezávka je prvním výchovným zásahem v lese, ovlivňuje jeho stabilitu, biodiverzitu a kvalitu. V případě listnatého porostu se jedná zejména o hledisko kvality. Prořezávku v listnatém lese by měl vyznačit odborný lesní hospodář, nebo minimálně konzultovat. Jak konkrétně postupovat a na které jedince se zaměřit přibližuje odborné video, jehož...

Vlastníte kousek lesa? Pak nepochybně stejně jako jiní vlastníci čelíte při hospodaření v lese nesmírně náročné situaci, která nastala na trhu se dřevem. Ve videu, které připravil odborný poradce Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) Ing. Tomáš Dohnanský se seznámíte s postupem při měření a stanovení sortimentu dříví.

Smrkové lesní porosty na většině území České republiky jsou zasaženy nejrozsáhlejší kůrovcovou kalamitou v historii, která je důsledkem řady okolností, z nichž zásadním faktorem je dlouhotrvající sucho. Vedle počasí jsou pro další vývoj kůrovcové kalamity důležitá rovněž opatření prováděná jednotlivými vlastníky lesů, z nichž na prvním místě je...

Mechanická ochrana proti buřeni se provádí nejčastěji ožínáním. Na živných stanovištích a ve vlhčích letech je zpravidla nutno ožínání 1-2krát opakovat. Ožínání se provádí ručně nebo mechanizovaně. U jehličnatých nebo vyšších listnatých, již viditelných stromků, se ožínání provádí s výhodou vyššího výkonu křovinořezem.

V některých regionech ČR je silně přemnožena lesní zvěř, která působí škody zejména na listnatých a cennějších jehličnatých dřevinách (jedle, douglaska, modřín) a tyto dřeviny často nelze dopěstovat do stádia zajištěného porostu bez přijetí řady opatření. Základem ochrany proti škodám zvěří je snížení stavů zvěře. Možnosti k jejich ovlivnění ze...

Pokud tato činnost nenaráží na zákonná omezení (zejména ochranná pásma vodních zdrojů, zvláště chráněná území, území NATURA 2000), lze ve srovnání s mechanickou ochranou ožínáním preferovat chemickou ochranu proti buřeni. Tato ochrana jezpravidla méně namáhavá, levnější a účinnější (na některých stanovištích lze provedením postřiku oddálit další...

Jedním ze zásadních škodlivých činitelů mladých (nezajištěných) lesních porostů je buřeň, což jsou byliny a trávy utlačující stromky z umělé nebo přirozené obnovy lesa. Konkrétně se jedná o konkurenci o živiny, vodu, světlo, popř. o celkový životní prostor při mechanickém útlaku nadzemní části stromku.

Jarní zalesňování a vylepšování, výstavba oplocenek (zejména pro jedli, modřín, douglasku a listnáče). Začátek chemické ochrany proti buřeni. Realizace prořezávek. Začátek asanace případných borových lapáků, ve vyšších polohách dokončení kladení smrkových lapáků 1. série. Instalace feromonových návnad do lapačů na lýkožrouta smrkového, popř....